Stadgar

§ 1 Mål och medel

Arbetsgruppen för cystisk fibros är en associerad förening i Svenska läkarsällskapet.

Arbetsgruppen har till upppgift:

- Att verka för optimal vård och behandling av patienter med cystisk fibros. 
- Att befrämja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan behandlande läkare och att stimulera forskning och utvecklingsarbete samt informera och sprida forskningsresultat inklusive nya behandlingsprinciper såväl nationellt som internationellt. 
- Att vid behov vara remissinstans för Svenska läkarsällskapet och rådgivare till Riksförbundet för Cystisk Fibros.


§ 2 Organisation
Arbetsgruppen för cystisk fibros är i första hand en sammanslutning av läkare. I vården av CF-patienter samarbetar läkare med sjukgymnaster, sjuksköterskor, kurator, psykologer m fl som kan inbjudas att deltaga i arbetsgruppens sammankomster. Arbetsgruppen vill samarbeta med nationella och internationella organisationer med intresse för CF och hålla kontakt med forskningsfält av betydelse för sjukdomen.


§ 3 Medlemskap
Mom. 1. Rätt till medlemskap i arbetsgruppen har varje läkare som vårdar CF-patienter eller har intresse, t ex bedriver forskning, kring sjukdomen. 
Mom. 2. I arbetsgruppen kan medlemskap även beviljas person som icke är läkare, men som aktivt medverkar i utvecklingen av vården för cystisk fibros. 
Mom. 3. Som stödjande medlem i arbetsgruppen kan beviljas varje sammanslutning som ansluter sig till arbetsgruppens mål. 
Mom. 4. Medlemskap upphör 
a) om medlem medvetet skadar arbetsgruppens arbete
b) om medlem under kalenderåret efter påminnelse icke erlägger fastställd medlemsavgift. 
Vid fråga om medlemskapets upphörande p g a vad som sagts under a) skall anmälan göras till styrelsen som utreder och fattar beslut i frågan. Vid varje utredning om upphävande av medlemskap enligt a) skall berörd medlem ges tillfälle att lämna sina uppgifter och synpunkter till styrelsen innan beslut fattas. 
Mom. 5. Medlem som önskar utträde ur arbetsgruppen skall meddela styrelsen därom. Inbetald avgift kan inte återfås.


§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.


§ 5 Möten
Arbetsgruppens medlemsmöte är högsta beslutande organ.

Mom. 1. Arbetsgruppens styrelse skall hålla minst 2 sammanträden årligen, varav ett bör ligga i anslutning till riksstämman. Protokoll från sammanträdena skall tillställas Svenska läkarsällskapets styrelse. 
Mom. 2. Arbetsgruppens styrelse bestämmer tid och plats och kallar till möten, om inte arbetsgruppens möte har bestämt annorlunda. Styrelsen framlägger förslag till dagordning. Som beslut gäller i varje fråga det förslag som erhåller majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
Mom. 3. Extra medlemsmöte hålles då minst 1/5 av samtliga medlemmar så begär.


§ 6 Årsmöte
Mom. 1. Arbetsgruppens årsmöte skall hållas före årets utgång 
Mom. 2. Kallelse till årsmöte sker genom skriftlig kallelse minst 30 dagar före årsmötets hållande. 
Mom. 3. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Behandling av styrelsens berättelse.
2. Behandling av revisionsberättelse.
3. Beslut om ansvarsfrihet.
4. Val av styrelseledamöter (och suppleanter).


Mom. 4. Rätt att väcka motion till årsmötet äger varje medlem. Motion skall vara styrlselsen till handa senast 20 dagar före årsmötet. Motion jämte styrelsens yttrande och förslag skall vara medlemmarna till handa 10 dagar före årsmötet. 
Mom. 5. Vid arbetsgruppens årsmöte har samtliga medlemmar rätt att närvara och äger där yttrande-, förslags-, och rösträtt. Styrelseledamot äger dock icke rösträtt i ansvarsfrågor. Som beslut gäller i varje fråga det förslag som erhåller majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.


§ 7 Styrelsen
Mom. 1. Arbetsgruppens styrelse handhar verksamheten i överenskommelse med dessa stadgar och av arbetsgruppen fattade beslut. Styrelsen är då medlemsmötet inte är samlat, arbetsgruppens högsta beslutande organ. 
Mom. 2. Arbetsgruppens styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter med representation från olika delar av landet från såväl region- som länssjukhusnivå. I styrelsen skall finnas 1 ordförande, 1 sekreterare, 1 kassör och 2 övriga ledamöter samt en suppleant. Ordförande, sekreterare samt kassör väljs i samband med årsmöte. Mandatperioden skall vara tre år. 2 ledamöter kan omväljas samtidigt. Dock bör inte ordförande och sekreterare omväljas samma år. 
Mom. 3. Inom styrelsen väljs representant årligen att företräda arbetsgruppen för cystisk fibros i RfCF.


§ 8 Stadgeändring
Stadgeändring antas efter beslut vid 2 på varandra följande medlemsmöten.