TRANSFLI.gif (1323 bytes)


Till Läkaresällskapets startsida

Till Transfusionsföreningens startsida
Till Forum
Till Handboken
Till Kurser & möten
Till Styrelse & arbetsgrupper
Till Arkiv
Till Kontakta oss
Till Länkar

Protokoll

Protokoll
fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 31 augusti 2001.  

Deltagare: Mats Bengtsson (styrelseledamot), Jan-Olof Hildén (suppleant), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (kassaförvaltare/vice sekreterare), Steen Thyme (styrelseledamot).

Förhinder: Joachim Lundahl (facklig sekreterare)

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Den utskickade agendan fastställdes. Johanna Strindberg utsågs att justera dagens protokoll.

§2
Gudrun Liedén presenterade Handboksgruppens nya organisation med fyra gruppledare och förslag till kapitelindelning, tidplan och budget för genomförande av den nya målsättning som angavs vid Vårmötet. Ett dokument (Bil.1) som tillställts styrelsens ledamöter reviderades på ett fåtal punkter. Gudrun tackades för att på ett mycket förtjänstfullt sätt ha utfört uppdraget enligt styrelsens uppdrag i maj. Ett ambitiöst revisionsprogram startas nu och den summa som avsattes vid föregående styrelsemöte förväntas räcka till de aktiviteter som ska vara utförda t.o.m. VT-02.

Kapitelnumreringen behålls tills det att alla kapitel reviderats/skrivits.

§3
Sektionerna för klinisk kemi och transfusionsmedicin har fått en remiss från Swedish Standards Institute avseende lämplig benämning på en kommande remiss Single-use container for venous blood specimen collection (ISO/DIS 6710/2001). Styrelsen föreslår översättningen ”Engångsbehållare för venös blodprovstagning”, vilket inrapporteras av sekreteraren.

§4
Årets Rikstämmoprogram utgörs av en heldag den 30 november. Förutom gästföreläsning och sektionssymposium om leukocytdepletion har 14 abstracts influtit. Då den fria föreläsnings-sessionen är 3 timmar lång beslutas om att ge varje presentatör 12 min. utrymme inkl. tid för diskussion.

§5
Den årligt återkommande frågan om att söka anslag för att upprätta nationella kvalitetsregister har ställts av Socialstyrelsen till Läkaresällskapets samtliga sektioner. Styrelsen beslutar hänskjuta frågan om vilka kvalitetsregister som ev. kunde vara lämpliga att införa inom transfusionsmedicinsk verksamhet till RBS.

§6
En folder om ”Kartläggning av sjukvårdshuvudmännens resurser för FoU-verksamhet” har tillställts Föreningen. Ett seminarium kommer att anordnas av Läkaresällskapet den 26 september. Mats Bengtsson bevakar för Föreningens räkning.

§7
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Åsa Hellberg (Lund), Niklas Ljung (Uppsala), Maria Remes (Umeå), Jonas Rubensson (Organon Teknika, Askim), Britt Thuresson (Lund). Lena Kytö (Stockholm) har begärt utträde p.g.a. pensionering.

§8
Mats Bengtsson rapporterade från ett möte med den s.k. LabData-gruppen 010528 i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Detta är en tvärlaboratoriemedicinsk grupp, som haft två möten där behovet av samordning mellan system för laboratoriedatakommunikation diskuterats. Ett nytt möte planeras till början av oktober. Då denna fråga av styrelsen uppfattades som strategiskt viktig för disciplinen beslutades om fortsatt deltagande. Ordföranden representerar föreningen med Mats Bengtsson som suppleant.  

§9
En sammanfattning (Bil. 2) och minnesanteckningar från ett möte i våras i Barcelona om ackreditering av stamcellstransplantationscentra har kommit till styrelsen från Mats Bengtsson och hematologerna Bengt Sallerfors (Lund) och Per Ljungman (Huddinge).
Styrelsen ställer sig positiv till idén med en gemensam standard för såväl klinisk och laborativ verksamhet med anknytning till stamcellstransplantationer och utser Mats Bengtsson att repre-sentera Föreningen i vidare diskussioner med bl.a. hematologiföreningen och representanter för QSBE angående ev. samordning av dessa aktiviteter med befintliga regel- och kvalitetssystem.

§10
Mats Bengtsson, som länge varit sektionens ledamot i Svenska Läkaresällskapets årliga fullmäktigemöte för sektionens räkning, ber om entledigande. Styrelsen gav f.d. suppleanten Joachim Lundahl uppdraget som ledamot medan Johanna Strindberg fick uppdraget som suppleant.  

§11
Föreningen har fått möjlighet att komma med synpunkter på förslag från en arbetsgrupp inom International Society for Blood Transfusion (ISBT). Enligt förslaget planerar man att försöka upprätta ett europeiskt nätverk mellan utbildningsinstanser inom ämnet transfusionsmedicin. Målsättningen är bl.a. att etablera ett gemensamt europeiskt specialistdiplom. Styrelsen såg positivt på initiativet, vilket sekreteraren fick i uppgift att förmedla till arbetsgruppen.

§12
Föreningen har fått kallelse till möte 010927 i Stockholm om ”Ackreditering och laboratorieläkarprofessionernas samverkan med ackrediteringsmyndigheten SWEDAC”. Styrelsen beslutade ge Mats Bengtsson uppdraget att representera Föreningen.

§13
Jan-Olof Hildén rapporterade från möten med utbildningsutskottet. Nätversionerna av utbildningsboken och litteraturlistan för ST-läkare har reviderats. Dessutom förbereds en enkät till alla specialistläkare i transfusionsmedicin avseende möjligheterna till vidareutbildning.
Linköpings goda erfarenheter från en deltagarfinansierad kurs i blodgruppsserologi för kliniska kemister diskuterades därefter. I enlighet med tidigare prioritering av SK-kurser gav styrelsen Jan-Olof Hildén uppdraget att VT-02 genomföra en kurs i blodgruppsserologi för läkare verksamma inom transfusionsmedicin enligt samma modell. Utbildningsutskottet tar kontakt med KS för att ev. kunna arrangera en kurs i immunhemoterapi senare. Föreningen vill betona att dessa kurser ska kunna betraktas som ersättning för SK-kurs men också som vidareutbildningskurser.
 

§14
Nästa vårmöte kommer att arrangeras i Göteborg i mitten av april 2002 (troligen 9-10 april).
Då Föreningens resestipendiater 2001 inte kan beredas tid i samband med Riksstämman för att rapportera från sina kongressbesök överlåts möjligheten till Göteborg att ev. bjuda in dem för detta ändamål.

§15
Den reviderade ISBT-128 kodlistan kommer att presenteras vid kommande RBS-möte.
Därefter har arbetsgruppen sammanträde 28 september och målsättningen är att kunna lägga ut listan på Föreningens hemsida senast vecka 40.  

Vid protokollet,                                            Protokollet justeras,  

Martin L Olsson                                          Johanna Strindberg


Denna sida uppdaterades senast 2001-10-06
Webbansvarig: Martin L Olsson. Tel. 046-17 32 07. E-post: Martin_L.Olsson@transfumed.lu.se

Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning, vars medlemmar delar intresset för utveckling och forskning
inom ämnesområdet transfusionsmedicin. Föreningen utgör dessutom en av Svenska Läkaresällskapets sektioner.