TRANSFLI.gif (1323 bytes)


Till Läkaresällskapets startsida

Till Transfusionsföreningens startsida
Till Forum
Till Handboken
Till Kurser & möten
Till Styrelse & arbetsgrupper
Till Arkiv
Till Kontakta oss
Till Länkar

Protokoll

 

Protokoll

fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 28 maj 2001.

Deltagare: Gudrun Liedén (adjungerad §2), Martin L Olsson (sekreterare),Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (kassaförvaltare/vice sekreterare), Steen Thyme (styrelseledamot).

Akut förhinder: Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande)

I förväg känt förhinder: Claes-Göran Axelsson (suppleant), Mats Bengtsson (styrelseledamot), Jan-Olof Hildén (suppleant), Joachim Lundahl (facklig sekreterare).  

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Det var svårt att finna lämplig mötestid före sommaren. Tyvärr krockade dagens möte med IT-möte på läkaresällskapet, där Mats Bengtsson är vår representant. Trots mässfall var styrelsen beslutsmässig enligt stadgarna. Den utskickade agendan fastställdes. Steen Thyme utsågs att justera dagens protokoll.  

§2
Uppdraget från Vårmötet att förändra Handboksgruppens arbetsformer och budget diskuterades. För att uppnå målsättningen med uppdatering av alla kapitel vartannat år avsätter styrelsen 100.000 kr att disponeras av gruppen innevarande budgetår. Styrelsen gav Gudrun Liedén i uppdrag att komma med förslag till 15 augusti angående: A. Gruppledare för de fyra grupper som föreslagits (se bil.1 i årsmötesprotokollet), B. Behovsprövad fördelning av tilldelade medel mellan grupperna (i samråd med de tillträdande gruppledarna).

I första hand rekommenderar styrelsen att respektive regionblodcentraler finansierar lönekostnad för deltagande Handboksförfattare liksom reskostnad till de ”arbetsläger”, som kommer att hållas. För pensionärer står Föreningen för reskostnad och ev. arvode om sådant önskas.

Prioritering bland Handbokens kapitel gav vid handen att följande kapitel förväntas färdiga inom aktuellt budgetår: Grupp I: kap. 1, 16, 17. Grupp II: 3. Grupp III: Minst ett befintligt kapitel som gruppledaren väljer. Grupp IV: 9, 11. Gudrun Liedén utser snarast huvudförfattare till respektive kapitel i samråd med gruppledarna.
Nytt område för utgående kapitel 12 föreslås bli ”Transfusionsrekommendationer för specialkomponenter” (ingår i Grupp III).

Slutligen rapporterade sekreteraren om svårigheterna att få in uppgifter om kontaktpersoner för handboksabonnemangen. Styrelsen anser dock att modellen som godtogs vid årsmötet för elektronisk distribution via en lösenordsskyddad del av hemsidan ska införas så snart som möjligt. Kassaförvaltaren och sekreteraren fick i uppdrag att utveckla en rutin för koppling mellan betalning och lösenordsutskick.  

§3
Frågan om ekonomiskt stöd för vissa länders delegater till European School of Transfusion Medicine avslogs enhälligt efter att sekreteraren rapporterat från diskussion med förslagsställaren Prof. U. Rossi.  

§4
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Helena Eriksson (Skene), Stefan Magnusson (Göteborg). Utträde har begärts av Eva Dahlsjö (Lund), Kerstin Christoffersson (Malmö).

§5
Sekreteraren rapporterade från möte med Riksstämmodelegationen den 22 maj i Stockholm. Riksstämman går av stapeln i Stockholm den 28-30 november. Vi har äskat om att få vårt program flyttat från onsdag den 28:e till fredag den 30:e, eftersom vår gästföreläsare Lorna Williamson från England inte har möjlighet att komma på onsdagen. I så fall förläggs även ett minisymposium om leukocytdepletering (moderator: Hans Gulliksson) och vår fria föredrags-session till fredagen.
Nytt för i år är att all abstract-hantering sker elektroniskt via Läkaresällskapets hemsida.  

§6
Efter en genomgång av de senaste årens vårmötesarrangörer finner styrelsen att de regionblodcentraler som står på tur är (i tur och ordning): Örebro, Göteborg, Lund. Vem som ska få äran att arrangera vårmötet 2002 diskuteras av verksamhetscheferna, t.ex. på RBS.
Styrelsen önskar besked i ärendet före nästa styrelsemöte, i praktiken senast 15 augusti.

§7
Inga förslag på väljbara kandidater för Läkaresällskapets val till nämnd eller övriga förtroendevalda hade inkommit. Sektionen representeras även i fortsättningen av Mats Bengtsson i sällskapets fullmäktigeförsamling.

§8
Då inga övriga punkter anmälts tackade ordföranden och avslutade mötet.

Vid protokollet,                                            Protokollet justeras,

Martin L Olsson                                          Steen Thyme
Sekreterare                                                 Styrelseledamot


Denna sida uppdaterades senast 2001-05-30
Webbansvarig: Martin L Olsson. Tel. 046-17 32 07. E-post: Martin_L.Olsson@transfumed.lu.se

Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning, vars medlemmar delar intresset för utveckling och forskning
inom ämnesområdet transfusionsmedicin. Föreningen utgör dessutom en av Svenska Läkaresällskapets sektioner.