TRANSFLI.gif (1323 bytes)


Till Läkaresällskapets startsida

Till Transfusionsföreningens startsida
Till Forum
Till Handboken
Till Kurser & möten
Till Styrelse & arbetsgrupper
Till Arkiv
Till Kontakta oss
Till Länkar

Protokoll

Protokoll

fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 26 april 2001 kl. 08.30.

Deltagare: Jan-Olof Hildén (suppleant), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Joachim Lundahl (facklig sekreterare), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (kassaförvaltare/vice sekreterare).

Förhinder: Claes-Göran Axelsson (suppleant), Mats Bengtsson (styrelseledamot), Steen Thyme (styrelseledamot).  

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Den utskickade agendan fastställdes. Johanna Strindberg utsågs att justera dagens protokoll.  

§2
Ett förslag om ny struktur för Handboksgruppens organisation, budget och arbetsordning diskuterades liksom IT-gruppens förslag om elektronisk publicering av Handboken. Beslut togs om att för årsmötet presentera dessa förslag.  

§3
En fråga från professor Umberto Rossi om adoption av Balkan-stater i nöd har inkommit till sekreteraren via förre ordföranden Lennart Rydberg. Det skulle bl.a. gälla ekonomiskt understöd till kollegor för kursverksamhet i European School of Transfusion Medicine (ESTM)-regi. Då sådan verksamhet inte tidigare understötts beslöt styrelsen att hänskjuta den principiella frågan till årsmötet.

§4
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Pia Alm (Linköping), Bahram Hosseini Maaf (Lund). Kjell Jacobsson (Helsingborg) har avlidit.

§5
I en skrivelse från Svensk Förening för Klinisk Kemi och Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi skriver Klas Levin att han fått föreningarnas uppdrag att verka som samordnare för bildandet av en arbetsgrupp för IT-kommunikationen mellan laboratorier och kliniker. Gruppen ska bestå av representanter för laboratoriemedicinska sektioner samt företagsrepresentanter. Ett möte planeras den 28 maj i Stockholm. Styrelsen beslöt tillfråga Mats Bengtsson om han har möjlighet att närvara.  

Vid protokollet,                                            Protokollet justeras,

Martin L Olsson                                          Johanna Strindberg
Sekreterare                                                 Kassaförvaltare


Denna sida uppdaterades senast 2001-05-30
Webbansvarig: Martin L Olsson. Tel. 046-17 32 07. E-post: Martin_L.Olsson@transfumed.lu.se

Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning, vars medlemmar delar intresset för utveckling och forskning
inom ämnesområdet transfusionsmedicin. Föreningen utgör dessutom en av Svenska Läkaresällskapets sektioner.