TRANSFLI.gif (1323 bytes)


Till Läkaresällskapets startsida

Till Transfusionsföreningens startsida
Till Forum
Till Handboken
Till Kurser & möten
Till Styrelse & arbetsgrupper
Till Arkiv
Till Kontakta oss
Till Länkar

Protokoll

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusions- medicin torsdagen den 15 februari 2001.

Deltagare: Jan-Olof Hildén (suppleant), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (kassaförvaltare/vice sekreterare), Steen Thyme (ledamot).
Förhinder: Joachim Lundahl (facklig sekreterare), Mats Bengtsson (ledamot).

§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. Den utskickade agendan fastställdes. Johanna Strindberg utsågs att justera dagens protokoll.

§2
Vårmötet
Karolinska sjukhuset arrangerar vårmötet 26-27 april. Information och länk till mötets hemsida lades ut på Föreningens hemsida 15 december 2000. KS har bett om hjälp med distribution av program och anmälningsblankett. Styrelsen beslutade göra ett pappersutskick för att nå alla medlemmar med denna information. Årets Claes Högman-föreläsare har enligt program föreslagits bli professor Ian Roberts från Storbritannien, vilket styrelsen tillstyrker. Styrelsen förutsätter att valet skett i samråd med professor Claes Högman på sedvanligt sätt.

§3
Handboken
Distribution: Frågan om hur Handboken kan överföras till elektroniskt distribuerbar form har utretts av en arbetsgrupp bestående av Tomas Attnäs, Mats Bengtsson, Johanna Strindberg, Gudrun Liedén samt sekreteraren. Gudrun Liedén har fått i uppdrag att inventera vilka Handbokskapitel som föreligger i elektroniskt format. Konvertering till pdf-format ska ske. Betalande medlemmar och kontaktpersoner för blodcentraler m.fl., som har abonnemang föreslås få tillgång till aktuellt lösenord i samband med att den årliga avgiften betalas. Förslaget ska konkretiseras av arbetsgruppen och presenteras vid årsmötet för beslut.
Arbetsformer: Handboksgruppens framtida arbetsformer diskuterades. Gruppens sammankallande Gudrun Liedén fick i uppdrag att presentera en lista på aktuella medlemmar i gruppen med angivande av huvudansvariga för respektive kapitel. Dessutom begär styrelsen en tidplan för det kommande verksamhetsåret (2001-2002) med planerade aktiviteter och utgivningstider för de olika kapitlen. Styrelsen föreslår att frågan diskuteras på Handboksgruppens möte i Stockholm den 22 mars. Begärd dokumentation skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars för att kunna delges årsmötet.

§4
Riksstämman
Som nämndes i årsmötesprotokollet §13 från 25 maj 2000 önskade Föreningen förslag till aktiviteter på Riksstämman 2001 (sista anmälningsdag 3 mars). Idén att anordna ett symposium om leukocytreduktion med filtrering har föreslagits. Styrelsen gav Hans Gullikson på Huddinge/SöS i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant symposium och engagera personer som representerar såväl klinik som laboratorier med god geografisk spridning. Möjligheten att inbjuda en gästföreläsare delvis finansierad av Läkaresällskapet undersöks också.

§5
Medlemmar
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Thomas Busch (Labdesign AB), Carolina Carlberg (Södersjukhuset), Claes-Göran Eriksson (Västerås), Ingalill Gumaelius (Karlstad), Ann Kullander (Labdesign AB) och Åke Wall (Labdesign AB). Inger Rehn (Labdesign AB) har begärt utträde ur Föreningen.

§6
Stadgeändring
I årsmötesprotokollet §10 från 25 maj 2000 står att ”Årsmötet antog förändringar som avser §10 och §11 i stadgarna…”. I själva verket godkände årsmötet också ändring i §9, vilket tyvärr ej noterats före justering av protokollet. Då en stadgeändring kräver bifall av två årsmöten ansåg styrelsen att det är tillfyllest att beslutet protokollförs korrekt efter det andra beslutet, om sådant fattas av årsmötet. Den ändrade stadgetexten går ut tillsammans med kallelse till årsmötet.

§7
SK-kurser
Föreningen har av Socialstyrelsen fått frågan om prioritering bland de inkomna förslagen på SK-kurser för år 2002. Karolinska sjukhuset har ansökt om att få anordna en tredagarskurs i immunhemoterapi 17-19 september eller 14-16 maj 2002 medan Linköping har ansökt om en femdagarskurs i blodgruppsserologi i mars eller november 2002. Styrelsen ansåg båda kurserna nödvändiga, men gav enhälligt prioritet för kursen i blodgruppsserologi p.g.a. att denna kurs senast gavs 1997 medan immunhemoterapikursen gavs 1999.

§8
Resestipendium
Styrelsen vill påminna alla ledamöter om möjligheten att söka Föreningens resestipendium i år och kommande år. Sekreteraren fick i uppdrag att ännu en gång flagga för årets ansökan på hemsidan och genom e-postbrev till verksamhetscheferna för landets regionblodcentraler.

§9
Remisser
Sektionen har erhållit ”Den nya läkemedelsförmånen (SOU 2000:86)” och ”Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91)” på remiss från Socialdepartementet / Läkare-sällskapet. Styrelsen beslutar att sektionen avstår från yttrande.
Sektionen har även erhållit betänkandet ”Att spränga gränser – bioteknikens möjligheter och risker (SOU 2000:103)” på remiss från utbildningsdepartementet. Bl.a. sammanfattas svensk bioteknikpolitik i 21 punkter. Sekreteraren fick uppdraget att läsa betänkandet och sprida till styrelsen om materialet är av sådan art att yttrande bör avges.

Vid protokollet,                                            Protokollet justeras,

Martin L Olsson                                           Johanna Strindberg
Sekreterare                                                 Kassaförvaltare


Denna sida uppdaterades senast 2001-03-06
Webbansvarig: Martin L Olsson. Tel. 046-17 32 07. E-post: Martin_L.Olsson@transfumed.lu.se

Svensk Förening för Transfusionsmedicin är en sammanslutning, vars medlemmar delar intresset för utveckling och forskning
inom ämnesområdet transfusionsmedicin. Föreningen utgör dessutom en av Svenska Läkaresällskapets sektioner.