Svensk Reumatologisk Förening
Swedish Society for Rheumatology

 


Tomas Bremell


oktober 2004

 Brev från ordföranden
februari 2005


Tsunamin

Tsunamin bröt in i den svenska julhelgen med full kraft.
Flera av våra duktiga och omtyckta reumatologer har
drabbats direkt eller indirekt. Jag vill bl.a.
uppmärksamma att överläkare Thomas Lerndal,
Danderyd, rapporterats som saknad. För att minnas
Thomas och andra drabbade har Svensk Reumatologisk
Förening givit ett bidrag till Läkare utan
gränser.

Specialitetsutredningen
Just nu arbetar de 13 remissinstanserna (Högskoleverket,
Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Universiteten
i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå,
Karolinska Institutet, Kommun- och Landstingsförbundet,
Läkarförbundet och Läkaresällskapet) med
remissvar på Socialdepartementets kompletterande
utredning utförd av Lennart Persson. Svensk
Reumatologisk Förening har skrivit remissvar till
Läkarförbundet och Läkaresällskapet och vi kommer även
att skicka remissvar direkt till Socialdepartementet
(remisstiden utgår 25 februari). Reumatologi har i
tidigare remissrunda 2003 haft stöd av 4 av 6
universitet. Våra resp. företrädare på universiteten
arbetar nu med att informera om våra synpunkter.
På vissa universitet ingår företrädare för reumatologin
i remissvarkommitten.

Vi har gott hopp om att de flesta remissinstanser
kommer att stödja Socialdepartementets huvudförslag
avseende reumatologi - som enskild basspecialitet.

Regionalisering
På Framtidskonferensen – Reumatologi år 2015
fördes många diskussioner om vårdens framtida
organisering. Mer om detta i speciell artikel. Jag tror
att det är synnerligen viktigt att arbeta vidare med
ett regionalt perspektiv och att utarbeta
handlingsplaner avseende bl.a. bemanning, rekrytering,
kompetensutveckling, samband och vårdinnehåll för reumatikervården/reumatologin i
resp. region. På så sätt kan vi ligga steget före politiska
och andra beslut och få bättre möjligheter att påverka
vårdens utformning. SRF:s styrelse fungerar gärna
som bollplank/diskussionspartner i utformningen av
sådana planer.

Vårdgaranti och prioriteringar
Prioriteringsarbete har förekommit fr.a. i Västra Götaland
och i Östergötland. Liknande arbete har nyligen
initierats i Stockholm och i Södra sjukvårdsregionen
(Skåne, Blekinge, Kronoberg). Det tycks som om Västra
Götalands modell kommer att ligga till grund för
vidare arbete. Prioriteringsdokument innebär ett stöd
till specialiteter som sköter patienter med kronisk
sjukdom med risk för invaliditet, försämrad livskvalitet
och för tidig död.

Från flera håll har det framhållits att prioriteringar
bör vara nationella och inte regionala. Från SRF:s sida
stöder vi tanken på ett nationellt prioriteringsdokument
och planerar att starta en grupp för att
med Västra Götalands prioriteringsmodell som bas
utarbeta nationell koncensus inom reumatologin. Jag
tror att prioriteringar är nödvändiga för att vi skall
kunna erbjuda de patienter som bäst behöver vård
möjlighet att få så professionell och högkvalificerad
vård som möjligt. Prioriteringsarbetet innebär också
ett klargörande på vilken vårdnivå patienten skall tas
emot.

Regeringen planerar att från 1 november 2005 införa
vårdgaranti på max 3 mån till beslutad behandling
(t.ex. framfall, katarakt, ledprotes m.m.). Arbetsgruppen
för vårdgaranti på uppdrag av Socialdepartementet
och Landstingsförbundet och ledd av Johan
Calltorp har föreslagit att även reumatologibesök
skulle ingå i denna satsning. Vi har fått i uppdrag att
skissa på vilka patientkategorier det gäller och vilka
resurser m.m. som kan krävas för max 3 månaders
väntetid för oprioriterade nybesök. Jag tror detta är en
chans för reumatologin att förbättra möjligheterna att
ta emot nybesök och jag tror också att man skall sätta in
vår satsning i samhällets satsningar mot sjukskrivningar
och ohälsa. Då får en sådan satsning också ytterligare
politiskt stöd.

Ny ledarkonferens hösten-05
SRF planerar en ny ledarkonferens hösten-05.
Fjolårets konferens – Reumatologi år 2015 – var en
framgång med nästa 40 deltagare och spännande och
tankeväckande föredrag och diskussioner. Temat för
konferensen 2005 kommer att bli – Bättre reumatologi
– dvs. fokus på hur vi kan arbeta mer effektivt och
rationellt. Vi kommer att presentera arbetssätt, exempel
och tips på hur man kan organisera verksamheten i
dess olika aspekter.
Inbjudan kommer att gå ut till enhetschefer,
ämnesföreträdare och ST-studierektorer men vänder sig
även till framtida ledare inom reumatologin.
Enhetscheferna bör vara aktiva att även utse/ta med sig
yngre reumatologer till konferensen.

Behandlingsriktlinjer
De nationella behandlingsriktlinjerna för reumatoid
artrit och spondartriter/psoriasisartit utgör ett starkt
praktiskt stöd för såväl den enskilde läkaren liksom
för kliniken i användningen av de nya dyra och
effektiva läkemedlen. Ansvariga för 2005 års
uppdatering av behandlingsriktlinjerna för reumatoid
artrit och spondartriter/psoriasisartrit är, liksom förra
året, Tore Saxne (tore.saxne@reum.lu.se) resp. Lennart
Jacobsson (lennart.jacobsson@orto.mas.lu.se).
De nya riktlinjerna kommer att läggas fram på vårmötet.
Har ni synpunkter får ni gärna lämna dessa till
Tore och Lennart.

Vårmötet 20-22 april i Tylösand
Jag vill ånyo inbjuda till SRF:s och Sverefo:s gemensamma
och spännande Vårmöte 2005 som arrangeras
av Spenshult. Mötet äger rum i Tylösand 20-22 april.
Välkomna!