Västerländsk medicinsk akupunktur (WMA) - en definition

Förkortad svensk översättning av en artikel avAdrian White and Editorial Board of Acupuncture in Medicine Adrian White och redaktionen för Acupuncture in Medicine, mars 2009, vol 27 nr 1 sid 33-35: Western medical acupuncture: a definition.  Artikeln fritt tillgänglig på nätet, http://aim.bmj.com/ klicka fram rätt nr av tidskriften så finns artikeln gratis där.

 

This article aims to define and describe the principles and practice of western medical acupuncture  (WMA) as used in this journal and agreed by the editorial board.Denna artikel syftar till att definiera och beskriva principer och praktik för WMA som används i denna tidskrift och som godkänts av redaktionskommittén. The reason for developing this modern definition of acupuncture is to encourage the objective evaluation of the therapy within a modern health service without the distractions of an ancient ideology. Orsaken till att utveckla denna moderna definition av akupunktur är att uppmuntra en objektiv utvärdering av terapin i den moderna hälso- och sjukvård utan inblandning av en gammal filosofi.

Definition of western medical acupunctureDefinition av västerländsk medicinsk akupunktur (WMA)

Västerländsk medicinsk akupunktur definieras som en terapeutisk åtgärd som inbegriper införande av tunna nålar i kroppen. Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur, men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi såväl som  principerna från evidensbaserad medicin.

 

I Kina gjordes, för drygtThe term 'western medical acupuncture' is preferred to 'medical' acupuncture which could be used for acupuncture as part of Chinese medicine. tvåtusen år sedan, upptäckten att nålar instuckna på olika ställen i kroppen kunde påverka olika funktioner. Man förklarade detta i termer av den då aktuella ideologin (Taoismen). Subsequently, as world views changed, the understanding of acupuncture also evolved. Därefter har givetvis världsbilden i sin grund totalt förändrats och med den har även förståelsen av akupunktur utvecklats, inte minst beroende påThe conceptual advances since the scientific revolution, particularly the relatively recent discoveries of the neurotransmitters and neuroplasticity,  justify a radical reappraisal and the use of a new term, WMA. de relativt nya upptäckterna av neurotransmittorer och neuroplasticitet. Detta motiverar en kraftig omprövning och dessutom användning av en ny term, WMA. The most important distinctions between WMA and Chinese acupuncture are that WMA does not involve the traditional concepts such as 'qi', Yin/Yang and meridians, and that WMA does not claim to be a complete 'alternative medical system' in the sense intended by the current NCCAM definition of acupuncture. Begreppet "västerländsk medicinsk akupunktur" är att föredra framför "medicinsk" akupunktur som ofta används för akupunktur som en del av den traditionella kinesiska medicinen. About two millennia ago, the Chinese made the significant discovery that needling can influence various functions of the body, which they explained in terms of the ideology current at that time. De viktigaste skillnaderna mellan WMA och kinesisk akupunktur är att WMA inte använder traditionella begrepp som qi-flöde eller yin/yang-balanser samt att WMA inte gör anspråk på att vara ett komplett alternativt medicinskt system utan[add www.ref]  betraktar akupunktur som en del inom konventionell medicin. It acts mainly by stimulating the nervous system, and its known modes of action include local axon reflex, segmental and extrasegmental effects and central effects, as well as inactivation of myofascial trigger points.

DevelopmentUtveckling

Den teoretiska/filosofiska bakgrunden till kinesisk akupunktur har förkastats av medicinska utövare i västvärlden under senare årtionden. Reports of the practice of acupuncture in the east involved traditional eastern ideology, but western medical practitioners have long been willing to discard these. As long ago as the 19 th century, doctors in the UK simply needled the sites of maximal tenderness to relieve musculoskeletal pain. 1 The current surge of interest in the scientific approach to acupuncture owes much to an influential, medically trained, acupuncture teacher, Felix Mann, who declared in the 1970s that 'points and meridians do not exist'.Redan under 1800-talet använde läkare i Europa ”nålning” av ställen med maximal ömhet som en behandlingsmetod vid muskuloskeletal smärta. En mycket inflytelserik, läkare och akupunkturlärare, Felix Mann, förklarade redan under 1970-talet att "punkter och meridianer, i den traditionella meningen, inte existerar". This resonated with those conventional healthcare practitioners who could see that their patients were benefitting from needling, but who had reservations about the traditional explanations of acupuncture that they regarded as frankly unscientific.Detta var i samklang med utövare inom den vanliga sjukvården som kunde se att deras patienter gynnades av akupunktur, men som hade invändningar mot de traditionella förklaringsmodellerna som de ansåg vara ovetenskapliga. Simultaneously, acupuncture itself gained credence because of the discovery that needles can stimulate the release of opioids peptides.Samtidigt kom akupunktur att vinna trovärdighet på grund av upptäckten att nålarna kunde stimulera till frisättningen av opioida peptider samt formuleringen av grindmekanismen.

WMA is the form of acupuncture that is practised predominantly by conventionally trained healthcare practitioners in western countries such as the UK and Sweden, though Chinese acupuncture concepts are still widely used by these professional groups in other countries.WMA är den form av akupunktur som praktiseras främst av konventionellt utbildade läkare och andra medicinska yrkesgrupper i västerländska länder som Storbritannien och Sverige, även om kinesiska akupunkturbegrepp fortfarande används flitigt av dessa yrkesgrupper i en del andra länder. The understanding of WMA is not uniform, and practice varies: variations included minimal needling of a restricted number of points, 2 identification of 'acupuncture treatment areas', 3 subcutaneous needling over tender muscle trigger points, 4 or attempts to match the therapy precisely to neurophysiological concepts. 5 Förståelsen för WMA inte är enhetlig, och ett antal olika varianter praktiseras.

Modes of actionVerkningssätt

Acupuncture has been used to treat the symptoms of many conditions, but current evidence from clinical trials mainly supports its efficacy (compared with placebo) in nausea 6 and various types of pain. 7-9 Its activity in these different symptoms suggests that acupuncture does not have a single mode of action, and in some ways it can be compared with a 'dirty' drug with widespread effects of varying relevance on various functions, adding to the complexity of understanding and researching acupuncture.Akupunktur har använts för att behandla symtom vid många tillstånd, men aktuella bevis från kliniska prövningar påvisar främst effekt (jämfört med placebo) vid illamående och olika typer av smärta. Dess verkan på olika sorters symtom tyder på att akupunktur inte har en enda verkningsmekanism utan har olika effekter på olika funktioner – vilket ökar komplexiteten för att förstå och forska kring akupunktur.

Akupunktur verkar huvudsakligen genom att stimulera nervsystemet (sensorisk stimulering) och dess kända verkningsmekanismer inbegriper lokala axonreflexer, segmentell och extrasegmentell neuromodulation samt en del andra CNS effekter.Western medical acupuncture is principally used by conventional healthcare practitioners mostly in primary care.

The principal effects of needling are achieved through stimulation of the nervous system (sensory stimulation), 10 with some overlap with transcutaneous electrical nervous stimulation (TENS) and spinal cord stimulation.Acupuncture needles have local effects through local axon reflex, releasing calcitonin gene related peptide 11 and increasing local blood flow, 12 improving for example the function of salivary glands. 13 In the spinal cord and brain, there is well established evidence that acupuncture causes the release of opioid peptides and serotonin. 14 The clinical effects on musculoskeletal pain are best explained by inhibition of the nociceptive pathway at the dorsal horn (segmental effects) 15 and by activation of the descending inhibitory pathways (extrasegmental effects). 16Akupunkturnålarna har lokala effekter genom antidroma axonreflexer vilka leder till utsläpp av neuropeptider som calcitonin gen-relaterad polypeptid (CGRP) och ökning av det lokala blodflödet. Detta anses exempelvis ligga bakom en förbättring av funktionen hos spottkörtlar. I ryggmärg och hjärna är det påvisat att akupunktur leder till frisättning av opioida peptider och serotonin.

There are clearly other effects of acupuncture on the central nervous system that remain to be fully explored, including its effect on nausea.Det finns även andra effekter av akupunktur på det centrala nervsystemet som återstår att utforska, bl.a. dess inverkan på illamående. Imaging studies with computerised tomography and functional MRI have provided good evidence of extensive stimulation of other brain centres involved in pain control, notably the limbic system and the insula. 17 These effects are somewhat greater than are seen when the skin is simply stimulated by needles, and seem to depend on elicitation of the particular needling sensation. 18 Studier med fMRI och PET-scan har givit goda bevis för påverkan av olika hjärnområden involverade i smärtkontroll, särskilt det limbiska systemet. 

Another clinical area in which acupuncture is widely used is myofascial pain, a condition which remains controversial but has been most fully explored within conventional medicine. 19 No satisfactory mode of action has yet been described, but it is noteworthy that myofascial points described conventionally match some of the traditional acupuncture points described many centuries ago. 20Use of Western medical acupunctureAnvändning av WMA

Practitioners of  Western medical acupuncture tend to play less attention to choosing one point over another, or to locating points precisely, than classical acupuncturists, though they generally choose classical points as the best place to stimulate the nervous system.WMA is mainly practised by conventional doctors, physiotherapists and nurses working within the western health service, mostly in primary care but also in rheumatology, orthopaedic and pain clinics. 21 It is practised under the banner of evidence based medicine, though in many clinical areas the most convincing evidence remains clinical tradition since higher level evidence is either missing or of disturbingly poor quality.WMA praktiseras till största delen av konventionellt utbildade läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor m.fl som arbetar inom den vanliga hälso- och sjukvården, främst inom primärvård men även inom reumatologi, ortopedi och smärtkliniker. WMA utövas under parollen evidensbaserad medicin, men inom många kliniska områden saknas övertygande bevis och tillämpas där enligt beprövad erfarenhet.

The most widespread application of acupuncture is for pain relief, most commonly musculoskeletal pain but also other forms of chronic pain such as neuralgia and cancer pain. It may not often be used for procedural pain, or postoperative pain or nausea outside clinical trials, although it has been shown to be effective. 8 It is used in management of infertility, particularly as an adjunct to conventional treatments such as in vitro fertilisation or intracytoplasmic sperm injection, though evidence is equivocal. 22;23 However, practitioners who adopt a WMA approach to acupuncture would not generally consider using it as a 'tonic' for generalised ill health, nor claim that it can maintain good health, both of which have been traditional indications for acupuncture.Den vanligaste tillämpningen av akupunktur är för smärtlindring, oftast muskuloskeletal smärta och andra former av kronisk smärta. En mycket vanlig användning är inaktivering av myofasciella triggerpunkter. Akupunktur används inte så ofta för procedursmärta, postoperativ smärta eller illamående utanför kliniska prövningar, trots att det vid studier har visat sig vara effektivt. Det används vid behandling av infertilitet, som ett komplement vid in vitro fertilisering, men bevisen är här tvetydiga. 

Treatment with WMA follows a conventional western examination, investigations and diagnosis.Behandling med WMA följer efter en konventionell undersökning, utredning och diagnos. Needles are inserted and stimulated to obtain the required physiological effect, and may be local to, or segmentally linked with, the presenting condition.  Additionally, extrasegmental or general effects may be sought  by needling general points in hands and feet that are common to many Chinese formulae. Attention is not focussed on precise point localisation, or choice of one point over another. Nålar insätts och stimuleras för att erhålla ”nödvändig” fysiologisk effekt. Områden som stimuleras kan vara lokala till eller segmentellt relaterade till aktuellt symtom. Dessutom eftersöks ofta extrasegmentella eller generella effekter genom att nålstimulera allmänna punkter, speciellt i händer och fötter, eftersom det är vanligt förekommande i många kinesiska punktkombinationer.

Traditionell akupunktur påstår att individuella punkter har specifika effekter, men vid praktiserandet av WMA anser man att det vanligen har mindre betydelse att välja en punkt framför en annan.Classical points are mostly used as they are probably optimal for sensory stimulation of the nervous system and classical nomenclature for points is used for convenience of communication with other acupuncturists. Klassiska punkter används mest eftersom de förmodligen är optimala för sensorisk stimulering av nervsystemet. Man lägger tyngdpunkten på vilken vävnadstyp som stimuleras och vilken typ och styrka man ger vid stimuleringen. Klassisk nomenklatur för punkterna används för att underlätta kommunikationen med andra akupunkturutövare. More attention is focussed on the tissue level (eg muscle rather than skin) and the type and amount of stimulation given than in Chinese acupuncture.

The actual treatment given in WMA appears similar to that of Chinese acupuncture, with stimulation of needles and retention for up to 20 minutes, though electrical stimulation is more common.Den faktiska behandling som ges vid WMA liknar kinesisk akupunktur. Stimulering av nålar manuellt eller elektriskt såväl som behandlingstiden på mellan 20 och 30 minuter används inom båda behandlingstraditionerna. 

Implications for acupuncture researchKonsekvenser för akupunkturforskning

An approach to acupuncture that regards it as a form of sensory stimulation has certain clear implications for designing and interpreting clinical research.Att betrakta akupunktur som en form av sensorisk stimulering har vissa konsekvenser för utformning och tolkning av klinisk forskning. Firstly, there is still sadly insufficient valid information on what constitutes an adequate 'dose' of stimulation for any particular condition. 24 This obviously must be tailored to take account of the responsiveness of the individual's central nervous system, but there are few data to guide how this should be done and so treatment used in trials may be suboptimal.  Secondly, although classical acupuncture points may be the 'best' sites to needle, they are obviously not the only places where the nervous system can be stimulated.

För det första finns det tyvärr fortfarande otillräcklig information om vad som utgör en lämplig "dos" av stimulering vid något särskilt tillstånd. Dosen måste naturligtvis anpassas för att ta hänsyn till känsligheten hos olika individers nervsystem, men det finns få data för att vägleda hur detta ska ske. Detta leder till att doser som används vid kliniska studier kan vara helt suboptimala och ibland kan de vara alldeles för höga.

För det andra, även om klassiska akupunkturpunkter kan vara de bästa platserna för stimulering, är de uppenbarligen inte de enda ställena som nervsystemet kan stimuleras på. This calls into question the whole convention of using non-point needling as a 'placebo' controls and has led to the preference for calling them 'sham' acupuncture. Nålsättande vid ”inkorrekta” platser är alltså ingen valid placebokontroll. Så kallad sham-akupunktur kan troligen som bäst anses vara en mindre effektiv form av behandling, men inte som ett fysiologiskt inert placebo. 

These problems lead to significant difficulties in interpreting the results of studies.Dessa problem leder till betydande svårigheter att tolka resultaten av studier. It is generally true that acupuncture is much more effective than standard conventional care, though critics comment that, for chronic conditions, patients will be unimpressed by being randomised to conventional care, which proved ineffective for them, resulting in a tendency to underscore changes in their health status. Det är visat (genom RCT) att akupunktur är lika effektivt som eller till och med effektivare än vanlig konventionell behandling vid en del tillstånd. Vid jämförelser med sham-akupunktur When compared to 'sham', acupuncture shows a small positive trend in many studies, which is only to be expected in comparing sensory stimulation at two different locations. så visar akupunktur oftast endast en liten positiv trend i många studier, men detta är att förvänta eftersom man jämför två olika doseringar av sensorisk stimulering.
However, when these trends are combined in systematic reviews, they amount to a significant superiority of acupuncture over sham at least for nausea, 6 low back pain, 7 postoperative pain, 8 knee pain, 9 and tension-type headache.[add new Cochrane rev]När dessa tendenser kombineras i systematiska översikter, så visar de att riktig akupunktur är överlägsen simulerad åtminstone för illamående, ländryggsbesvär, postoperativ smärta, knäsmärta och spänningshuvudvärk.

 

Slutsats

WMA är en form av behandling som baseras på neurofysiologiska principer och är berättigad en oberoende utvärdering av dess plats i ett modernt hälsovårdssystem.In conclusion, WMA is a valid, evidence-based approach a modern interpretation of an ancient form of physical stimulation therapy that, freed up from its historical attachment to unscientific ideology, justifies an even-handed evaluation of its place in a modern healthcare service.

 

Referenser: Se ursprungsartikeln

 

Översatt och bearbetad av Christer Carlsson