Stadgar för SMAS 2011 antagna vid årsmötet 2011

 

 

§ 1                      Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet är en intresseförening för legitimerad sjukvårdspersonal och skall främja akupunkturens utveckling inom Svensk sjukvård genom att:

 

                        verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur vid smärta och andra symtom och sjukdomar.

                        verka för att akupunktur integreras med övriga vårdåtgärder i sjukvården

                        sprida information om forskning och beprövad erfarenhet kring akupunktur

 

Till medlem i Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet kan antas legitimerad sjukvårdsutövare (t.ex.läkare, tandläkare, veterinär, sjukgymnast, sjuksköterska, barnmorska och   arbetsterapeut ). Även personer under utbildning till dessa yrken kan antas som medlemmar.

 

Endast medlem av Sveriges Läkarförbund har rätt att delta i beslut som föreningen fattar i egenskap av delförening i förbundet.

 

§ 2                      Föreningens angelägenheter sköts av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och tre övriga medlemmar.

 

§ 3                      Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelseledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid medlemsmöte och årsmöte protokoll föras.  Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga fem ordinarie styrelseledamöter är om beslutet ense (alltså beslut via brev, telefon, e-post eller liknande).

  

§ 4                      Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.

 

§ 5                      Medlem som trots påminnelse av kassören inte betalt årsavgiften under verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. Rösträtt vid årsmöte gäller bara för betalande medlemmar.

 

§ 6                      Medlem får inte utan styrelsen särskilda tillstånd uttala sig i föreningens namn eller använda föreningens namn i sin yrkesverksamhet, annonsering eller dylikt. Inte heller får medlem använda sig av föreningens namn så att det kan uppfattas att medlemskapet innebär någon särskild kompetens.

                            Medlem som trots styrelsens påtalan bryter mot innebörden i denna paragraf kan av styrelsen uteslutas ur föreningen tills års- eller medlemsmöte tagit upp frågan till behandling.

 

§ 7                      Medlem som allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas genom beslut av medlems- eller årsmöte. För beslut om uteslutning krävs två tredjedels majoritet.

 

§ 8                      Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning.

                           

§ 9                      Föreningens årsmöte äger rum under någon av mars eller april på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredras årsredovisning och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelsemedlemmar samt en revisor och valberedning. Kallelse (kan ske elektroniskt med meddelande på hemsidan eller e-post) till årsmöte och medlemsmöte utsänds till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.

                            Medlemsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

 Medlem har yttrande, förslags- och rösträtt.

 Förutom av styrelsen föreslagna frågor ska sådan fråga som minst tio medlemmar skriftligen begärt tas upp i kallelsens dagordning. För att övrig fråga ska kunna behandlas på års- eller medlemsmöte krävs enhälligt beslut på detsamma.

 

§ 10                    Omröstning vid val sker öppet, då inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet

 

§ 11                    Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. 

Förslag till stadgeändring ska åtföljt av styrelsens yttrande och skickas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.