Akupunktur – en kortfattad översikt 

 

Akupunktur, instick i kroppen med tunna vassa nålar, ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM)

som är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod för lindring av smärta och en del andra symtom.

Modernt fysiologiskt är akupunktur en form av sensorisk stimulering, medan det enligt TCM anses vara

balanserande och påverka ett slags energiflöde i kroppen.

 

Akupunktur inlemmades i svensk sjukvård 1984 för behandling av långvarig smärta eftersom det då ansågs

finnas tillräckligt med såväl kliniska studier som mekanismstudier för att metoden delvis kunde accepteras som vetenskaplig.

Under de senaste decennierna har framkommit vetenskapliga belägg för att akupunktur kan ha positiv effekt vid många tillstånd

som skulle kunna sammanfattas under benämningen ”dysfunktionella”. Till dessa kan bland annat räknas symtom såsom

illamående, muntorrhet, urinträngningar, klimakteriebesvär och perifera blodflödesstörningar.

Från och med 1993 finns det inga speciella författningar kring akupunktur utan akupunktur får användas

på precis samma premisser som andra metoder inom sjukvården. (Se avsnittet om akupunkturregler). Läs mer …