Protokoll från årsmöte SMAS 2011-04-09

Antal närvarande 9 personer 

1.      Val av ordförande, Rolf Nordemar valdes till mötesordförande

2.      Val av sekreterare, Cecilia Lind valdes till mötessekreterare

3.      Kallelse, mötet fastslog att kallelse utgått enligt gällande regler

4.      Årsredovisning, Rolf gick igenom årsredovisningen som mötet sedan godkände, alla närvarande fick tillgång till årsredovisningen. Medlemsantalet sjunkit ordentligt från närmare 300 medlemmar till nu 40 stycken betalande medlemmar. Diskussion kring hur man ska kunna öka antalet medlemmar, bjuda in läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och barnmorskor. Inventera kursbehov grund och fortsättningskurs. Kommande styrelse får fortsätta arbetat med dessa frågor. Förslag uppkom att undersöka om det fortfarande finns Provinsialläkarfonder via socialstyrelsen, kan finnas möjliga pengar till kurser där. Akupunkturkongress 2012? Undersöka intresse för det. Uppgradera hemsidan.

5.      Ekonomisk rapport, fanns inte tillgänglig vid denna punktgenomgång men inkom senare under mötet, föreningen innehar s:a 90 073 kronor vilket var mer än tidigare uppgifter. Ekonomi i balans.

6.      Revisionsrapport fanns inte tillgängliga

7.      Styrelsens ansvarsfrihet, styrelsen kunde inte beviljas ansvarsfrihet då rapporten inte var tillgänglig.

8.      Ny styrelse: Bertil Wärne önskar avgå som ledamot övergår till suppleant

Fredrik Wang föreslås som ordinarie ledamot och väljs enhälligt.

Styrelse: Ordförande Rolf Nordemar

               Kassör         Rolf Jönsson

               Ledamöter: Lena Solén, Fredrik Wang och Cecilia Lind

                           Suppleant Bertil Wärne

9.      Nya stadgar har skickats ut och godtogs av mötet.

10.  Övriga frågor: Årsavgiften beslutas efter diskussion att sänkas till 200 kr. Brev kommer att skickas till alla de 150 medlemmar som fått utskick om årsmötet om den nya avgiften samt årsmötesprotokoll.

Viktigt att öka aktiviteten i föreningen, - inventera kursutbud

-          Massmail angående pågående forskning

-          Medlemsbrev, hemsidan

-          Föreningen bör synas mer i officiella sammanhang kanske dela ut flygblad vid olika konferenser o dyl.?

Då ekonomiska rapporten visar god ekonomi bör det kunna ge utrymme för kongress 2012

Mötet avslutas, styrelsen tackar för förtroendet och givande diskussioner.

 

–------------------------------------------                                                   -----------------------------------------

Rolf Nordemar                                                                                Cecilia Lind

Ordförande                                                                                     Sekreterare