Protokoll från föreningsmöte i Svensk förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmötet i Uppsala, torsdag 19 maj, 2005, kl. 13.00-14.00.

 

1.       Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.       Till att justera dagens protokoll valdes Erik Holm, Karlskrona.

 

3.       Ordförande föreslår dagordning med tillägg till punkt 7. Val av ny sekreterare: Ytterligare val    och tillägg till punkt 13. Övriga frågor: Specialistutredning. Efter den föreslagna ändringen       godkännes föredragningslistan och mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

4        Protokoll från årsmötet i samband med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Svenska        Mässan i Göteborg, den 24/11, 2004, godkändes (utlagd på hemsidan).

 

5.       Sekreteraren presenterar verksamhetsberättelse fr o m oktober 2003 t o m maj 2005.    Ekonomisk redovisning för samma tidsperiod presenteras av sekreteraren. Revisionsberättelse     under räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 presenteras, där revisionen tillstyrker fastställandet av räkenskaperna samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. På grund av      förflyttning av årsmötet till vårmötet föreligger en period mellan 2004-09-30 t o m

          2005-05-19 utan ekonomisk revision. Förslag från ordförande angående ansvarsfrihet för        styrelsen godkändes under förutsättning att revisionsberättelsen för den kvarstående perioden      presenteras i samband med kommande möten.

 

6.       Styrelsen tilldelas ansvarsfrihet.

 

7.       Till ny sekreterare invaldes dr Robert Cameron från Lund. Ytterligare val: Lambert Skoog        omvaldes till fullmäktige ledamot i Svenska Läkaresällskapet och Anders Hjerpe som      suppleant.

 

8.       Följande ny medlem har föreslagits för inval, dr Karin Jirström från Malmö. Rekommenderad av Annika Dejmek och Jan Malina. Karin Jirström invaldes vid årsmötet.

 

9.       Ordförande informerar om att kommande gemensamma möte för Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Riksföreningen för Klinisk Cytologi kommer att anordnas våren 2006 i Malmö      med huvudämnet vätskebaserad cytologi.

 

10.     Enligt styrelsens förslag

          Magnus Nasiells minnesstipendium: Två ansökningsdatum, dels          2005-10-01 dels 2006-03-01.          Nova Medical resestipendium: Ansökningstiden blir 2005-01-10.

          Vad beträffar framtida regler för sökandet av Magnus Nasiells minnesstipendium kommer         eventuella ändringar att presenteras i samband med kommande vårmöte.

 


 

 

11.     Föreningens kvalitetsarbete.

          Walter Ryd från Göteborg presenterar förslag till diagnoser vid besvarande av       vaginalcytologi.      Livlig diskussion kring förslaget och den slutliga versionen kommer att       presenteras 2005-10-18 på Uppsaladagarna.

          Lennart Mellblom presenterar Kvast-aktiviteter.

 

12.     Ordförande informerar om utbildning av cytodiagnostiker. Ytterligare kurs för        cytodiagnostiker kommer att hållas i Stockholm nästa år. Vid den aktuella kursen finns det      endast 7 elever och medlemmar uppmanas att stödja laboratoriepersonal att söka kursen.

 

13.     Ordförande berättar att inget nytt har framkommit i samband med specialistutredningen.

 

14.     Mötet avslutades.

 

Lund 2005-06-10

 

Vid protokollet

 

 

 

Henryk Domanski

Sekreterare för SFKC

 

Justeras

 

 

 

Erik Holm