Protokoll fört vid Föreningsmöte i Svensk förening för klinisk cytologi i samband med Vårmötet i Klitterbyn, Ängelholm 
Fredagen 19 april kl 11-45-12.30


1. Ordförande Thomas Höckenström förklarade mötet öppnat och påpekade att det i programmet felaktigt står årsmöte i stället för föreningsmöte. Som ”övriga frågor” anmäldes cytodiagnostikerutbildningen (Anders Hjerpe) och årsmötets förläggning (Bertil Gustafsson)
2. Till justerare av dagens protokoll utsågs Charlotte Arvidsson och Karin Losell, Klinisk  patologi och cytologi, UMAS.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Följande nya medlemmar föreslogs och invaldes av mötet: ST-läkare Ester Lörinc, Klinisk patologi och cytologi, UMAS och ST-läkare Mats Wolving, Linköping samt ST-läkare Roy Ehrnström, Klinisk patologi och cytologi, UMAS (föreslagen redan inför årsmötet 2001 men punkten överhoppades av misstag).
5. Sekreteraren redogjorde för kommande möten - årsmötet kommer att hållas i samband med Riksstämman som i år äger rum i Göteborg, 27 november, den europeiska cytologikongressen  äger i år rum i Antwerpen (sista anmälningsdag 15 maj!), 2003 i Prag (obs i oktober!) och 2004 i Aten. Internationella cytologikongressen äger rum i Santiago de Chile i maj 2004. För ytterligare information hänvisas till hemsidan.
6. Walter Rydh redogjorde för föreningens kvalitetsarbete. Ett reviderat vaginalcytologidokument, förtydligat på vissa punkter, kommer i höst och kommer att behandlas på Uppsaladagen. Råmanus till urincytologidokument finns och kommer att sammanfogas med patologidokumentet, klassifikationen måste dock diskuteras.
7. Frågan om utarbetande av gemensam cytologisk nomenklatur hade anmälts av Björn Hagmar som dock inte var närvarande, varför punkten utgick.
8. Thomas Höckenström informerade om arbetsgruppen för beredande av frågan om samarbetsformer mellan SFKC och SFP. Thomas har trots upprepade försök inte lyckats hitta någon tid som passar samtliga i arbetsgruppen. Han avsäger sig uppgiften som sammankallande och kommer formellt att informera patologföreningens ordförande Ola Nilsson om detta. Eftersom arbetsgruppen fått sitt mandat från styrelserna för SFKC och SFP gemensamt anser sig styrelsen för SKFC inte ensidigt kunna lägga ner uppdraget. Anders Hjerpe påpekade att kravet på särskild utbildning för att få bedriva klinisk cytologi ligger til grund för föreningens grundande vilket inte får förbises. Eftersom frågan om samarbetsformer inte annonserats i kallelsen till föreningsmötet kan den inte bli föremål för omröstning av mötet.
9. Bertil Gustafsson ifrågasatte årsmötets förläggning till Riksstämman eftersom deltagarantalet då brukar vara lågt och föreslog att en ev förflyttning till vårmötet  skulle utredas. Styrelsen fick i uppdrag att närmare undersöka detta.
10. Anders Hjerpe informerade om den cytodiagnostikerutbildning som enligt planerna kommer att inledas i Huddinge, KI VT-03 och finner det olyckligt från konkurrenssynpunkt att Malmö Högskola planerar att återuppta sin utbildning just vid samma tidpunkt. Britta Bergsten, Malmö Högskola påpekar att varje högskola själv bestämmer över sin utbildning och att utbildningen i Malmö temporärt legat nere pga för få sökande. Britta kommer att framföra synpunkterna till Malmö Högskola. Åsikter för resp emot samtidig utbildning i Stockholm och i Malmö framfördes. Mötet tog inte ställning i frågan men det full råder enighet om vikten av att utbildning kommer igång och att strävan ska vara att den utökas till 40 poäng.
11. Då inga ytterligare frågor anmälts, tackade ordföranden för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Malmö 020930
Annika Dejmek

Justeras
Karin Losell        Charlotte Arvidsson