Protokoll

Föreningsmöte i Svensk förening för klinisk cytologi

i samband med vårmöte i Linköping

Torsdagen 10 maj 2001

Ca 40 föreningsmedlemmar deltog

 1. Ordförande Thomas Höckenström hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till protokolljusterare valdes Henryk Domanski och Robert Cameron, båda Universitetssjukhuset i Lund.
 3. Föredragningslistan godkändes.
 4. Protokoll från årsmötet 2000 godkändes (utlagt på föreningens hemsida).
 5. Till nya medlemmar föreslogs och invaldes cytodiagnostiker Kerstin Andersson, Halmstad, ST-läkare Siv Dore, Linköping samt cytodiagnostiker Carin Kristersson och Vinka Filinic, båda Malmö.
 6. Sekreteraren informerade om kommande möten. Riksstämman, Stockholm 28-30 nov 2001, IAC Tutorials i Chicago febr-mars 2002 och i Prag nov-dec 2002. 28:e Europeiska cytologikongressen, Antwerpen, 15-18 sept 2002, 29:e Europeiska cytologikongressen, Prag 5-8 okt 2003 (OBS datum). 15:e Internationella cytologikongressen, Santiago de Chile, 11-15 april, 2004. Informationen finns på hemsidan.
 7. Ordföranden informerade om resestipendier inom laboratoriemedicin instiftade av Nova Medical. Ett av dessa är avsett för läkare eller forskarstuderande i Svensk förening för klinisk cytologi. Stipendiet uppgår till 10.000 kr och är avsett för resa och uppehälle vid konferens eller vidareutbildning. Stipendiat utses av styrelsen. Sista ansökningsdag enligt beslut av styrelsen 30 juni 2001.
 8. Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete. Vaginalcytologisk diagnostik kommer att diskuteras under Uppsaladagen 18/10, ev också på Riksstämman. Frågan om svarstider bordlades med anledning av det låga deltagarantalet vid omröstningen på årsmötet i samband med Riksstämman 2000. Möjligheten till ackreditering av diagnostiken togs upp.
 9. Avdelning för klinisk cytologi och patologi i Malmö planerar i höst att i samarbete med Riksföreningen för klinisk cytologi hålla en kurs i exsudatcytologi om arbetssituationen på kliniken tillåter det. Det finns också ett stort behov av en SK-kurs i exfoliativ cytologi som Walter Ryd och Annika Dejmek åtagit sig att ansvara för. När denna kan komma till stånd är emellertid också oklart beroende på det svåra bemanningsläget.
 10. Sven Johansson, Växjö, har uppmärksammat en artikel i Expressen som refererar en avhandling av Mercidyl Thurfjell, röntgenolog vid Akademiska Sjukhuset. Artikelns budskap är att provtagning (dvs finnålspunktion) kan sprida cancerceller. Sekreteraren har läst avhandlingen och varit i kontakt med författaren. Avhandlingen jämför frekvensen lokalrecidiv efter bröstbevarande kirurgi hos bröstcancerpatienter som fått respektive inte fått postoperativ strålbehandling. Ett fåtal recidiv i gruppen som inte strålbehandlats kan enligt författaren bero på spridning genom stickkanalen men kan förebyggas genom att man vid operationen ser till att området tas bort. Avhandlingens författare håller med om att Expressens formulering är tillspetsad och olycklig. Mötet betonar vikten av en enig hållning hos den cytologiska professionen. Det finns ingen anledning att ompröva inställningen att finnålscytologi är en säker metod och detta budskap bör framföras till patienterna.
 11. Inga övriga frågor hade anmälts.
 12. Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.
Malmö 01-10-15

Annika Dejmek

Sekr i SFKC
 

Justerat Lund 01-11-08

Henryk Domanski Robert Cameron