Protokoll

fört vid

Årsmöte i Svensk förening för klinisk cytologi

i samband med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholmsmässan

onsdagen 28 nov, 2001

Ca 15 deltagare

 

 1. Ordförande Thomas Höckenström hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat
 2. Till protokolljusterare valdes Sven Johansson, Växjö och Lennart Mellblom, Kalmar.
 3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes (kallelse och föredragningslista utlagda på hemsidan 14 dagar före mötet).
 4. Protokollet från föreningsmötet i samband med vårmötet i Linköping 01-05-10 (utlagt på hemsidan) godkändes.
 5. Revisionsberättelsen föredrogs. Räkenskaper och verifikationer hade vid granskning befunnits vara utan anmärkning och årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. Ett förslag från styrelsen (enl önskemål från kassören Ingrid Idvall) att ändra bokslutsdatum från 31 oktober till 30 september antogs enhälligt.
 6. Styrelsen har bifallit ett förslag från Ingrid Idvall att höja årsavgiften från 60 till 80 kr för cytodiagnostiker och från 100 till 150 kr för läkare med motiveringen att föreningens utgifter (2001 ca 30.000 kr) överstiger intäkterna (2001 ca 24.000 kr). Styrelsens förslag förelades årsmötet för beslut och antogs efter viss diskussion.
 7. Valberedningens sammankallande Sven Johansson redogjorde för föreningens styrelse och övriga funktionärer och för stadgarnas föreskrifter beträffande val. Revisorssuppleant saknas, Per-Gunnar Persson föreslogs och valdes enhälligt. Till representanter i SVLS fullmäktige omvaldes Lambert Skoog (ordinarie) och Anders Hjerpe (suppleant). Ingen styrelseledamot står i tur att avgå. Ingrid Idvall kvarstår som kassör.
 8. Sekreteraren informerade om kommande möten. IAC Tutorial äger rum i Chicago febr-mars 2002 och i Prag nov-dec 2002. Vårmötet i samarbete med Riksföreningen för klinisk cytologi kommer att arrangeras i Klitterbyn, Ängelholm 18-19 april 2002. The 28th European Congress of Cytology hålles i Antwerpen 15-18 sept 2002, The 29th European Congress of Cytology i Prag 5-8 oktober (obs senare än vanligt!) 2003 och nästa världskongress, The 15th International Congress of Cytology i Santiago de Chile 11-15 april 2004.
 9. Magnus Nasiells Minnefond: Styrelsen har i enlighet med stipendienämndens förslag beslutat att tilldela Hans Olsson, Linköping 15.000 kr för studieresa till DiagnoCure, Quebec, Canada för vidareutbildning i Immunocyt, Anders Hjerpe, Huddinge 23.400 kr för deltagande i IMIGs 6:e möte i Perth, Australien i dec 2002 samt Göran Elmberger, KS 27.300 kr för deltagande i 46th Tutorial on Clinical Cytology, Chicago.
 10. Nova Medicals Resestipendium 2001 a 10.000 kr har enl styrelsens beslut tillfallit Hans Olsson, Linköping.
 11. Stipendienämnden för Cytodiagnostikerstipendiet har beslutat att tilldela Karin Dahl-Olausson hela stipendiet på 8.000 kr för deltagande i Montebello Conferences, Malignant Serous Effusions, april 2002.
 12. Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete under det gångna året. Svarstider diskuterades vid uppsaladagen den 18 oktober. Angiven målsättning blir rekommendation vilket innebär att SWEDAC tillåter en tidsfrist för att rätta till siffrorna. För ackreditering krävs att minst 50% av antagna kvastdokument ska ingå om avdelningen inte har ett fullständigt sortiment, i annat fall ska minst 50% ingå i ackrediterad verksamhet. Närmare anvisningar angående svarstider och allmänna ackrediteringskrav finns på patologföreningens hemsida, http://www.svls.se/sektioner/pa under aktuellt > allmänt (patologföreningens hemsida nås också via länk från cytologföreningens hemsida). Tunga nyckeltal, t.ex. uppgifterna i Sverige-remissen, redovisas nationellt, medan lätta nyckeltal är avsedda för internt bruk, t.ex. diagnosprofiler för vissa typer av förändringar. LM redogjorde även för ett initiativ från Stefan Cajander att inrätta en digital konsultationsplattform för patologi och cytologi.
 13. Förslaget om biobankslag kommer att utskottsbehandlas innan ett slutgltigt lagförslag ev kommer att läggas fram för Riksdagen. Det finns alltså i princip fortfarande möjlighet att påverka förslagets utformning och representanter för patologföreningen har för avsikt att agera. Eventuellt deltagande av representant från cytologföreningen diskuterades men mötet enades till sist om att detta inte var nödvändigt.
 14. Nationellt kvalitetsregister för VS. Rättigheterna till materialet diskuterades, dessa måste finnas kvar lokalt och man måste på förhand komma överens om vem som har rätt tilll forskingsresultaten. Dessutom måste äganderätten till registret klargöras.
 15. Arbetsgruppen som fått i uppgift att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av olika samarbetsformer med patologföreningen har haft en första informell träff och planerar ett regelrätt möte våren 2002. Sekreteraren redogjorde vidare för en planerad översyn av de medicinska specialiteterna som Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att göra. Patientens behov ska vara utgångspunkten. Syftet är att erhålla en specialistutbildning som motsvarar aktuella kunskapsbehov och att få en större internationell samstämmighet. Eventuellt kommer en reduktion av nuvarande antal specialiteter (66 stycken, varav 13 laboratoriespecialiteter) att ske. Svenska läkaresällskapet har begärt yttrande från sina sektioner och det är speciellt viktigt att SFKC klargör cytologins särställning som egen specialitet i Sverige och de negativa konsekvenser för svensk cytologi som en anpassning till övriga Europa skulle innebära.
 16. Anders Hjerpe redogjorde för en planerad cytodiagnostikerutbildning i Huddinge. Delar av utbildningen kommer enligt planerna att bedrivas som nätbaserad distansutbildning.
 17. Då inga övriga frågor anmälts tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tillägg: Pga ett missöde föll punkten "Inval av nya medlemmar" bort ett förslag fanns, ST-läkare Roy Ehrnström, Malmö, som i stället kommer att föreslås för inval vid föreningsmötet i samband med vårmötet.

Malmö 020214

 

Annika Dejmek

Justeras

Lennart Mellblom Sven Johansson