Protokoll fört vid årsmöte med Svensk förening för klinisk cytologi – hållet i samband med Svenska läkaresällskapets riksstämma , Svenska Mässan, Göteborg, onsdagen 29 november 2000

Ett 15-tal medlemmar var närvarande

§ 1. Ordförande Lambert Skoog öppnade mötet och häsade deltagarna välkomna.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Ingrid Moqvist och Sven Johansson

§ 3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan (utsänd tillsammans med kallelsen) godkändes. Som övrig fråga anmäldes av Lennart Mellblom "Information om planerat miljöråd".

§ 4. Protokollet från föreningsmötet i samband med vårmötet 00-05-19 (tidigare utsänt) godkändes.

§ 5. Revisionsberättelsen av november år 2000 upplästes av sekreteraren. Räkenskaper och verifikationer hade vid granskning befunnits vara utan anmärkning . Revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§ 6. Val av styrelseledamöter och valberedning: Ordförandens mandatperiod utgick i samband med årsmötet. Enl valberedningens förslag valde årsmötet till ny ordförande dr Thomas Höckenström, Umeå och till ny vice ordförande dr Anders Herder, Linköping. Avgående ordförande Lambert Skoog sitter kvar i styrelsen som övrig ledamot ("past president"). I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad.

Tord Ångström har redan tidigare deklarerat att han inte önskar kvarstå som valberedningens sammankallande. Till ny sammankallande i valberedningen valde årsmötet Sven Johansson, Växjö och som ny ledamot Bertil Gustafsson, Linköping. Karin Lindholm, Malmö kvarstår i valberedningen.

§ 7. Följande nya medlemmar föreslogs och invaldes av årsmötet: Cytodiagn Eleni Kiflemaraim, Helsingborg (föreslagen av Ingrid Idvall och Annika Dejmek), cytodiagn Dragan Bojcevski, Medilab, Malmö (föreslagen av Ingrid Idvall och Annika Dejmek),dr Mevlida Lelic-Marinovic, Norrköping och cytodiagn Rolf Eriksson, Norrköping (föreslagna av Jan Wågermark och Annika Dejmek), cytodiagn Ann-Margret Junheden, Helsingborg (föreslagen av Ingrid Idvall och Annika Dejmek) samt cytodiagn Nooreldin Zendehrokr, Malmö (föreslagen av Janne Malina och Annika Dejmek)

§ 8. Vårmötet 2000 godkände Annika Dejmek som ansvarig för hemsidan. En första version av denna är klar och skulle enligt överenskommelse med den ansvarige på SVLS läggas ut under Svenska läkaresällskapets hemsida, sektioner , inför Riksstämman, vilket av oklar anledning ej tycks ha skett. Hemsidan innehåller stadgar, information om medlemskap, meddelanden, protokoll, stipendieinformation, remissvar och information om möten, adresser till avdelningar men ej till enskilda medlemmar. Hemsidan planeras kunna ersätta tidigare utskick. Medlemmarna uppmanas höra av sig med synpunkter på hemsidans innehåll.

§ 9. Ordforande redogjorde för föreningens svar på Socialstyrelsens"Biobanksutredning" som erhållits på remiss från Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är på många punkter kritisk mot förslaget och har i sitt svar betonat patientens intresse av att vävnadsprover bevaras (rapporten koncentrerar sig på patientintegriteten), de praktiska svårigheter det kommer att innebära för den kliniska morfologiska verksamheten med tanke på de omfattande kraven på samtycke från patienterna samt det övergripande ansvaret för biobankerna, i synnerhet vid konkurrens mellan kliniskt arbete och forskning eller mellan olika forskningsintressen.

§ 10. Sekreteraren informerade om kommande möten.

14th International Congress of Cytology, Amsterdam 27-31 maj, 2001. Deadline för anmälan och abstracts i februari 2001.

Ingen europeisk kongress år 2001, eftersom världskongressen hålles i Europa.

28th European Congress of Cytology, Antwerpen 15-18 sept 2002.

29th European Congress of Cytology, Prag 28 sept- 1 okt, 2003.

Bertil Gustafsson informerade om Vårmötet i Linköping 2001 som kommer att vara gemensamt med Svensk förening för klinisk patologi och Riksföreningen för histopatologi. På det preliminära programmet står bl.a. nya trender i gynekologisk patologi, testikelcancer, njurcancer (tysk

gästföreläsare) molekylär cancerdiagnostik, obduktion av patienter med misstänkt C-J sjukdom, FNP, cytologisk diagnostik av barntumörer. Diskussion om biobanker planeras under förutsättning att Socialstyrelsen alt Socialdepartementet ställer upp. Bertil hälsar alla hjärtligt välkomna till Linköping den 10 maj!

§ 11. Magnus Nasiells stipendium. Styrelsen har på rekommendation av föreningens stipendienämnd beslutat att år 2000 tilldela Ingrid Johansson-Browen, Karolinska Sjukhuset, Stockholm och Margit Gustafsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala 23.500 kr vardera för deltagande i Tutorial on Clinical Cytology i Prag 2-9 dec 2000.

§ 12. Cytodiagnostikerstipendiet för år 2000 (8.000 kr) tilldelas enligt stipendienämndens beslut Ulla Ström, Länssjukhuset NÄL, Trollhättan för deltagande i 14th International Congress of cytology i Amsterdam 27-31 maj 2001. Ulla framför sitt tack för stipendiet.

§ 13. Lennart Mellblom rapporterade från föreningens KVAST-arbete. L-B Schnurer avgår som KVAST-representant och ersättes av Björn Jakobsson. Nya SWEDAC-inspektörer är Peter Pitkänen och Gunilla Chebil.

KVAST-dokument och meddelanden kommer i fortsättningen att läggas ut under patologföreningens hemsida (www.svls.se/sektioner/pa). Under år 2000 har dokument om placentapatologi och lungcancer färdigställts. Normerande kompendium för vaginalcytologi är försenat. Under 2001 planeras bl.a komplettering av prostatadokumentet med cytologi, dokument för uroepiteliala tumörer samt WHO-anpassat dokument för benmärgssjukdomar. Studiedagen planeras till 18/10 i Uppsala.

Förslag till svarstider diskuterades. Vad är syftet? Kan siffrorna användas inför huvudmannen som motivering för utökade resurser eller kan de i stället vändas mot laboratoriet? Siffrorna ska vara ett krav för ackreditering, för övriga laboratorier riktlinjer. Förslaget godkändes efter ändringarna att talen ska beräknas på årsvolymer och anges i antalet arbetsdagar (5, 10 resp 20). Inom 10 arbetsdagar ska 90% av PAD och 80% av indicerad vaginalcytologi och av övrig cytologi vara besvarad.

§ 14. Framtidsutredningen. Ordföranden meddelade att det inte gått att hitta någon ny sammankallande. Patologföreningens årsmöte avvaktas; ett alternativ är att lägga ner utredningen.

§ 15. Sven Johansson redogjorde för planer att skapa ett miljöråd i samarbete mellan SFKC, SFP, Svensk förening för histopatologi och Riksföreningen för cytologi. Förslaget att inrätta ett sådant miljöråd godkändes av årsmötet. Planerna kommer att sättas i verket efter övriga föreningars godkännande och en första redovisning planeras till vårmötet år 2001.

§ 16. Då inga övriga frågor fanns att anföra tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Malmö 14 januari 2001

Vid protokollet

 

 

 

Annika Dejmek

sekreterare i SFKC

 

Justeras

 

 

 

 

Sven Johansson Ingrid Moqvist