Protokoll från föreningsmöte i Svensk förening för Klinisk Cytologi i samband med Riksstämman i Stockholm, onsdag 30 november, 2005, kl. 18:20-18:35.

 

 

  1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

  1. Till att justera dagens protokoll valdes Walter Ryd, Göteborg.

 

  1. Ordförande informerar mötet om att Ingrid Idvall slutar som kassör 31 december, 2005. Ny kassör kan väljas vid årsmötet i maj, 2006. Sven Johansson, valberedning, föreslår att Anders Hjerpe går in som kassör under tiden från årsskiftet fram tills vårmötet och mötet godkänner detta förslag. Anders Hjerpe påminner att årets ekonomiska redovisning och revisorsberättelsen äger rum vid årsmötet.

 

  1. Ordföranden beklagar att inga stipendieansökningar har inkommit. Det är fortfarande möjligt att lämna in en ansökan till årets Capiostidendie till föreningens sekretare fram till den 12.12, 2005, och medlemmar uppmanas att göra detta. Information finns på hemsidan.

 

  1. Som nya medlemmar invaldes Åsa Rundgren, Vitalis Sviatoha och Assi Mohammed.Kommande möten och kongresser anslås på föreningens hemsida.

 

 

  1. Pga tidsbrist föreslår ordföranden att en redovisning av Eurocytology project senareläggs till vårmötet.

 

  1. Ordföranden informerar om Cytodiagnostiker skolan som har drivits på Huddinge. Till våren är kursen överansökt för första gången. Tyvärr finns det flera som har gått kursen som ännu inte har fått arbete som cytodiagnostiker. Medlemmarna uppmanas att se till att avdelningarna hålla god framförhållning avseende rekrytering av cytodiagnostiker som ska ersätter de som snart går i pension. Dessutom informerar ordföranden om ST utbildning inom exfoliativ cytologi i Stockholm. Den kommer att redovisas vid ett sektionssymposium om utbildning inom patologi och cytologi vid Riksstämman (1/12- 2005).

 

  1. Henrik Edvardsson föreslår föreningen att anordna någon programpunkt riktad till ST läkarna under kommande vårmöten.

 

  1. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

 

 

Stockholm   30.11-2005

 

 

 

Robert Cameron

Sekreterare, SFKC

 

 

 

 

Walter Ryd

justerare