Mötesprotokoll, föreningsmöte med Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmöte i Eskilstuna.

Tid: 19 maj 2000-10-09

Plats: Sundbyholms slott, Eskilstuna

 

§1

Mötet öppnades av ordförande Lambert Skoogh som hälsade välkommen.

§2

Till protokolijusterare valdes Birgit Lindberg, Norrlands universitetssjukhus samt Kersti Asplund, Sunderby sjukhus. Thomas Höckenström valdes till mötessekreterare.

§3

Mötets stadgeenliga utlysande samt föredragningslista godkändes.

§4

Den avlidne medlemmen Torsten Löwhagen hedrades med en tyst minut, parentator Lambert Skoogh.

§5

Tidigare utsänt protokoll från årsmöte 1999 godkändes utan tillagg.

§6

Följande nya medlemmar invaldes, föreslogs vid årsmötet

1999.

Dr Lennart Skoog, Dr Gabriella Karlsson samt Dr Mecislovas Simanaitis, Universitetssjukhuset MAS. Cytodiagnostiker Anette Martinsson och cytodiagnostiker Agneta Hagberg, Vrinnevisjukhuset Norrköping samt cytodiagnostiker Karl-Anne Halvorsen! Norrlands universitetssjukhus.

§7

Förslag och val av nya medlemmar: Cytodiagnostiker Jamshid Anbarlo samt cytodiagnost. Samad Parizkar, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg samt cytodiagnost. Lisbeth Nilsson, Danderyds sjukhus och cytodiagnost. Inga Carlsén, Karolinska sjukhuset.

§8

Val av sammankallande till framtidsutredningen, bordlades till årsmötet år 2000.

§9

Styrelsens förslag att välja Annika Dejmek till ansvarig för föreningens hemsida godkändes.

§10

Efter viss övertalning stannade Tord Ångström kvar som sammankallande I valberedningen till årsmötet år 2000.Magnus Hultdin kvarstår som revisor och till ny revisor valdes Lilian Jensert.

§11

Informerades om följande kommande möten:

27th European Congress of Cytology, Lillehammer 16-19 september 2000.

22nd Tutorial on Clinical Cytology, Prag 2-10 december 2000.

14th International Cytology Congress. Amsterdam 27-31 maj 2001 (ingen europeisk kongress detta år).

28tn European Congress of Cytology, Antwerpen 15-18 september 2002.

§12

Walter Rydh sammanfattade det vaginalcytologiska KVAST-dokumentet som godkändes med smärre ändringar. Den punktionscytologiska KVAST-gruppens arbete fortskrider och delrapport kommer att ske på utbildningsdag i Uppsala den 12 oktober 2000.

§13

Inga övriga frågor anmälda

§14

Ordföranden avslutade mötet och hälsade samtliga välkomna på årsmötet vid Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg.

 

Umeå 2000-10-09

 

Thomas Höckenström

Tillförordnad sekreterare

 

Justeras:

Birgit Lindberg

Kersti Asplund