Protokoll fört vid Årsmöte i Svensk förening för klinisk cytologi

i samband med Svenska Läkaresällskapets riksstämma

Svenska mässan, Göteborg

Onsdagen 27 nov 2002 kl 17-18

 

 

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Att justera dagens protokoll valdes Janne Malina och Mecius Simanaitis, Klinisk patologi och cytologi, UMAS
 3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes.
 4. Protokollet från föreningsmöte i samband med vårmötet i Klitterbyn, Ängelholm godkändes (utlagt på hemsidan)
 5. Ordföranden redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen enligt vilken revisorerna befunnit räkenskaperna vara i ordning och föreslår att mötet beviljar  styrelsen ansvarsfrihet. Eftersom revisionsberättelsen emellertid inte kan visas fram  beslutar årsmötet att styrelsen ska ombesörja att revisionsberättelsen lägges ut på hemsidan och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att innehållet stämmer med det muntligen relaterade.
 6. Sekreterarens andra mandatperiod utgår i  samband med årsmötet och vice ordförande Anders Herder har uppgett att han önskar avgå ett år i förtid. I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet Henryk Domanski till ny sekreterare och Anders Hjerpe till vice ordförande under 1 år. Karin Lindholm önskar avgå ur valberedningen och i enlighet med valberedningens förslag valdes Walter Rydh att ersätta Karin.
 7. Följande nya medlemmar har föreslagits för inval: ST-läkare Alkwin Wanders, Uppsala, cytodiagnostiker  Carmen Flores-Staino, Huddinge Sjukhus och cytodiagnostiker Marie Westring, Länssjukhuset Gävle-Sandviken. Samtliga invaldes av årsmötet.
 8.  Sekreteraren meddelade att vårmötet 2003 som arrangeras av KS kommer att hållas 22-24 maj i  Stockholm samt att den europeiska cytologkongressen i Prag kommer att hållas i oktober, vilket är senare än brukligt. I övrigt hänvisas till hemsidan för uppdaterad information om kommande möten och kongresser.
 9. Styrelsen har i enlighet med stipendienämndens förslag beslutat att tilldela dr Lennart Skoog, Malmö 35.000 kr för deltagande i IAC:s Tutorial on Clinical Cytology i Hongkong i oktober 2003.
 10. Styrelsen har beslutat att tilldela dr Alkwin Wanders, Uppsala  Nova Medicals Resestipendium  2002 a 10.000 kr för deltagande i Fortbildungstagung in Klinischer Zytologie i Muenchen i dec 2003.
 11. En ansökan till cytodiagnostikerstipendiet har inkommit men eftersom det ännu inte kunnat klarläggas säkert om den sökande är behörig (medlem i föreningen) måste beslut om stipendiet uppskjutas.
 12. Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete innevarande år och planeringen inför 2003. (Se bilaga!) Det reviderade KVAST-dokumentet för
 13. vaginalcytologi (diskuterat vid utbildningsdagen i Uppsala i oktober) antogs av årsmötet. Lennart betonade vikten av att kvalitetsdokumenten på detta sätt blir föremål för revision sedan de satts på prov i den dagliga verkligheten.
 14. Socialstyrelsen har presenterat ett förslag till råd och föreskrifter om tillämpningen av Biobankslagen. Föreningen har i ett remissvar till Svenska Läkaresällskapet framfört sina synpunkter på förslaget (föreningens remissvar finns på hemsidan) Beslut förväntas under december eftersom lagen kommer att träda i kraft vid årsskiftet.
 15. Enligt specialitetsutredningens förslag kommer klinisk cytologi sannolikt att försvinna som medicinsk specialitet och sannolikt bli ett profilområde inom specialiteten klinisk patologi. Sedan förslaget blev känt i juni genom en artikel i Dagens Medicin har föreningen i skriftliga inlagor till Svenska Läkaresällskapet, Soc styrelsen och enmansutredaren prof Gudmar Lundqvist betonat den svenska cytologins höga internationella klass och vikten av att kraven för att få bedriva klinisk cytologi inte får sänkas. Vi  har också gjort upprepade men fåfänga försök att få till stånd ett personligt möte med enmansutredaren för att framföra våra synpukter. Ett möte i referensgruppen ska ha hållits 8 nov och ett definitivt beslut i frågan förväntas inom den närmaste tiden.
 16. Samarbetsformer med patologföreingen: Frågan har diskuterats i cytologföreningens styrelse, som har tagit ställning mot fortsatta initiativ i frågan från cytologföreningen. Resultatet av specialitetsutredningen bör avvaktas;  denna kan förväntas aktualisera frågan då en förändring av den kliniska cytologins formella ställning  riskerar att få konsekvenser för föreningen i dess egenskap av sektion och remissinstans i Svenska läkaresällskapet och därmed formell företrädare för den kliniska cytologin.
 17. Frågan om förläggande av årsmötet till vårmötet då deltagarantalet vid vårmötena är större än vid riksstämman väcktes av Bertil Gustafsson under föreningsmötet 2002. En  sådan förändring skulle kräva en stadgeändring och därmed omröstning på ett årsmöte. Det finns inget krav i läkaresällskapets stadgar att sektionernas årsmöten måste förläggas till riksstämman. Enligt föreningens stadgar är rösträtten emellertid begränsad till läkarmedlemmarna vilka i större utsträckning är närvarande vid riksstämmorna. Med tanke på specialitetsutredningens eventuella konsekvenser för föreningens status -  som sektion och formell företrädare för den kliniska cytologin i läkaresällskapet eller som intreseförening för klinisk cytologi  - rekommenderar styrelsen avvaktan  även i denna fråga. Omröstning i frågan har därför inte annonserats i kallelsen.
 18. Anders Hjerpe har i ett brev till styrelsen bett föreningen ta  ställning i frågan om cytodiagnostikerutbildningen med anledning av planerna att såväl vid Malmö högskola som vid KI, Huddinge sjukhus starta utbildning VT-03.  Styrelsens  uppfattning är att utbildningen bör omfatta 40 poäng vilket varje läroanstalt alltså bör  sträva efter och styrelsen ställer sig bakom den utförliga målbeskrivning för utbildningen som utarbetats av Riksföreningen för klinisk cytologi.
 19. Avgående sekreterare Annika Dejmek påpekar att hon i och med avgången från sekreterarposten också lämnar sitt uppdrag som Quate-representant (enl tidigare mötesyttrande ”bör representantskapet för Quate följa sekreterarskapet”; exakt ordalydelse oklar efterson protokollet ej finns tillgängligt vid mötet) liksom ansvar och skötsel av hemsidan. Detta har tidigare klargjorts i ett brev till valberedningens ordförande men frågan har inte förberetts med motiveringen att det inte rör sig om stadgeenliga val. Något konkret beslut kan således inte fattas av årsmötet och ordföranden deklarerar att frågan om ansvaret för dessa uppgifter kommer att behandlas i styrelsen.
 20. Då något ytterligare inte fanns att anföra tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Göteborg  02-11-27

 

Vid protokollet

 

 

 

Annika Dejmek

 

 

Justeras

 

 

Janne Malina                                                                                     Mecius Simanaitis