Protokoll från föreningsmöte i Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmöte i Kalmar, fredagen den 14 maj -04,
klockan 11.15 – 12.00

 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 1. Mötets öppnande

Till att justera dagens protokoll valdes Charlotte Arvidsson och Kaj Bjelkenkrantz från Avdelning för klinisk cytologi och patologi, Malmö.

 

§ 2. Val av protokolljusterare

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes.

 

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av föredragningslista

Protokoll från årsmötet i samband med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjömässan onsdagen den 26/11 2003 godkändes (utlagt på hemsidan).

 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll

Följande nya medlemmar har föreslagits för inval, Melek Ǜstün, KUS, Huddinge, Katalin Dobra, KUS Huddinge. Båda invaldes vid vårmötet.

 

§ 5. Inval av nya medlemmar

Information om kommande internationella möten presenterades.

 

§ 6. Information om kommande möten

 

Vårmötet 2005 kommer att äga rum i Uppsala den 19-21/5 2005.

 

§ 7. Vårmötet 2005

Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete. Arbetet fortsätter med nyckeltal och enhetlig SNOMED-kodning för hela landet har efterfrågats, det skulle underlätta sökningen inom olika databaser. Man efterlyser liknande dokument inom urin, prostata och bröst som finns för vaginalcytologi.

 

§ 8. Föreningens kvalitetsarbete

 

Ordföranden redovisar situationen vad gäller utbildning av cytodiagnostiker. Det beräknas ett behov av 20 stycken utbildade cytodiagnostiker per år i Sverige. Förra året utbildades 10 och i år endast 7 stycken. Ordföranden uppmuntrar chefer att sponsra vidareutbildning av BMA till cytodiagnostiker. Som eventuellt hinder för att fler inte utbildar sig nämndes löneläget för cytodiagnostiker.

 

§ 9. Utbildningsfrågor

Kort rapport lämnades av Lennart Mellblom från Kalmar, där biobankslagen tillämpas i full omfattning sedan 2004-04-01. Alla chefer inom sjukvården blev inbjudna till information och utbildning. Omkring 2000 av sjukvårdspersonalen utbildades som ”ambassadörer” för att kunna lämna information angående olika delar av lagen till patienter och övriga anställda.

 

Lagen tillämpas nu på flera håll i landet och det verkar fungera bra.

 

 

 

 

§ 10. Biobankslagen

Brev har inkommit från  Henrik Edvardsson (SPUR) till styrelsen angående ST-utbildning inom klinisk cytologi och frågan kommer att diskuteras inom styrelsen och återupptas  vid nästkommande årsmöte.

 

Förslag att flytta årsmötet till vårmötet diskuterades kort.

 

Information angående uppdatering av e-mailadresser för alla medlemmar i Svensk förening för klinisk cytologi. Detta för att underlätta spridning av information. Man kommer dessutom att uppdatera hemsidan.

 

§ 11. Övriga frågor

Mötet avslutades.

 

§ 12. Mötets avslutande

 

Lund den 17 juni 2004

 

Vid protokollet

 

 

 

Henryk Domanski

 

Justerare

 

 

 

 

Charlotte Arvidsson

Kaj Bjelkenkrantz