Protokoll från årsmötet Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Älvsjömässan onsdagen den 26 november 2003,
klockan 18.00 – 18.50.

 

 

1.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

2.

Till att justera dagens protokoll valdes Hans Olsson och Lennart Mellblom.

 

 

3.

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes.

 

 

4.

Protokollet från föreningsmöte i samband med vårmötet i Stockholm 2003 den 22 maj 2002 godkändes (utlagt på hemsidan).

 

 

5.

Val av ny ordförande och nya styrelsemedlemmar för nästkommande 3-årsperiod. I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet Anders Hjerpe till ny ordförande och Edneia Tani till vice ordförande. Till övrig medlem valdes före ordförande Thomas Höckenström. Till representanter i SLS valdes Lambert Skoog (ordinarie) och Anders Hjerpe (suppleant). Som KVAST-representant valdes Robert Cameron som ersätter Bertil Gustavsson.

 

 

6.

Redogörelse för innehållet i revisionsberättelsen enligt vilken revisorerna befunnit räkenskaperna vara i ordning och föreslår att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Vad gäller föreningens ekonomi föreslås dessutom oförändrad årsavgift vilket godkändes av mötet. Föreningen erhåller 5064:- från överskott från vårmötet 2003.

 

 

7.

Följande nya medlemmar har föreslagits för inval: Cytodiagnostiker Gunilla Thorn från Helsingborg och läkare Ester Lörinc från Malmö och Aleksander Prazic från Växjö. Samtliga invaldes vid årsmötet.

 

 

8.

Lennart Mellblom presenterade preliminärt program för vårmötet 2004 vilket arrangeras av Kalmar och äger rum den 13 – 14/5, 2004. Norsk Förening för Klinisk Cytologi håller årsmöte den 30 – 31 januari, 2004, information om mötet på www.Norcyt.org.  Kommande internationella möte och kongresser presenterades och dessa kommer att läggas ut på hemsidan.

 

 

9.

Styrelsen har i enlighet med Stipendienämndens förslag beslutat att tilldela Magnus Nasiells stipendium till docent Annika Dejmek för studieresa till Tokyo Medical University enligt bifogad motivering och specifikation.

 

 

10.

Styrelsen har beslutat att tilldela Dr Lennart Skoog från Malmö Nova Medicals Resestipendium 2003 för deltagande i kurs Fine Needle Aspiration – A General Update ASCP, 19 – 23/10, 2004. Detta under förutsättning att kompletterande handlingar inkommer enligt stipendiets regler.

 

 

11.

Styrelsen har beslutat att tilldela cytodiagnostikerstipendiet till cytodiagnostiker Carmen Flores-Staino från Stockholm för deltagande i XV International Congress Cytology, Santiago de Chile april 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete och specifikt för gemensamma provtypsbeteckningar. Lennarts förslag blev godkänt med små ändringar. Förslaget godkändes enligt följande:

Provtyper cytologi:

 

 

Vaginalcytologi, indicerad

Vaginalcytologi, organiserad cellprovskontroll

Borstprov

Sköljvätska

Exsudat, sekret, sputum och urin

Imprint

Finnålspunktion, egen

Finnålspunktion, insänd

 

 

13.

Ordförande Thomas Höckenström redogjorde kort för aktuellt läge vad gäller biobankslagen – pilotprojekt på Huddinge.

 

 

14.

Ordförande Thomas Höckenström och nyvald ordförande Anders Hjerpe redogjorde kort om specialistutredningen. Man har lagt föreslagna ändringar på is och en ny utredning planeras, tiden har inte närmare specificerats.

 

 

15.

Övriga frågor: Representant till utskottet inom Patologföreningen som arbetar med framtidsfrågor efterlystes från Cytologföreningen. Frågan kommer att diskuteras inom styrelsen.

 

 

 

Ny omgång av cytodiagnostiker-utbildning påbörjas i Stockholm. Man efterlyser blivande cytodiagnostiker och Anders Hjerpe uppmanade medlemmarna att sprida informationen bland biomedicinska analytiker i fall det finns några intresserade som vi gå vidareutbildningen cytodiagnostiker.

 

 

 

Proposition från styrelsen att flytta årsmötet i Svensk Förening i Klinisk Cytologi från Riksstämman till vårmötet. Detta för att möjliggöra deltagande i årsmötet för cytodiagnostiker och för att förbättra samarbetet mellan Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Riksföreningen Klinisk Cytologi i enlighet med diskussion inom styrelsen.  Eftersom ändring av tiden för årsmötet innebär en ändring i stadgarna måste detta remitteras skriftligen minst 2 månader före nästa årsmöte innan frågan kan tas upp till beslut.

 

 

16.

Mötet avslutades.

 

Lund den 12 december 2003

 

Vid protokollet

 

 

Henryk Domanski

Sekreterare SFKC

 

Justerare

 

 

 

Lennart Mellblom

Hans Olsson

 

IA