STYRELSEMÖTE

 

SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK CYTOLOGI I SAMBAND MED VÅRMÖTE I STOCKHOLM, TORSDAG 22 MAJ, 2003-06-05

 

Närvarande:

Thomas Hökenström

Gunilla Bergström

Charlotta Arvidsson

Lambert Skoog

Anders Hjerpe

Henryk Domanski

 

 

 

1.

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

 

2.

Thomas rapporterar om gemensamt brev angående specialistutredningen, som har skickats till Socialstyrelsen både per post och via e-mail. Det viktigaste budskapet från både Patolog- och Cytologföreningen är, att cytologin måste behålla sin status som gränsspecialitet för att man inte ska reducera kompetensen inom cytologi och förkorta utbildningen.

 

3.

Nya biobankslagen, aktuell status. Thomas redovisar kort om två grupperingar som arbetar med den nya biobankslagen. Den ena med långsiktiga frågor, förvaring av prover och datorisering, den andra med blanketter med samtycke” och information till patienten. De sistnämnda är nästan färdiga och man bestämde att starta en pilotstudie på fyra avdelningar och efter utvärdering lär detta vara färdigt någon gång till hösten.

 

4-

Brev med förfrågan om tumörspridning vid aspirationscytologi har inkommit från Ester Lörinc, Patologföreningen. Den frågan hör till de återkommande frågorna och har diskuterats tidigare. Styrelsens uppfattning om eventuell spridning kommer att sammanfattas av Lambert Skoog i form av brev till Ester Lörinc.

 

5.

Tre medlemmar säger upp medlemskapet i SFKC. Dessa är cytodiagnostiker från Karlstad, Birgitta Segebring, Penka Karakostova och Christina Finnstam. Uppsägningen godkänns av styrelsen och kassören kommer att informeras. Vi beslutar samtidigt att Gunilla Bergström kontaktar ovan nämnda cytodiagnostiker för att undersöka ärendet närmare.

 

6.

Vårmötet 2004 kommer att hållas i Kalmar, 13 – 14 maj. Förslag till program inkommer inom kort och detta kommer att diskuterat inom styrelsen.

 

7.

Övriga frågor.

Thomas läser upp ett brev till styrelsen från Ingrid Idvall, skattmästare inom föreningen. Ingrid klagar på att hon inte får tillräckligt underlag och information angående beslut som berör föreningens budget. Ingrid var inte närvarande vid föra styrelsemötet, där man diskuterade frågor angående bl.a. hemsidan och föreningens lap top. Vi har tagit till oss kritiken och kommer att föra detaljerade minnesanteckningar från varje styrelsemöte.

 

IPULS - utbildningsorganisationen som ska ersätta organisering av SK-kurser. I framtiden kommer alla SK-kurser att bedömas av IPULS-inspektörer mot viss avgift. Godkända kurser kommer att utannonseras via IPULS och dessa kurser kommer även att ha ekonomiskt stöd från denna organisation.

 

Diskussion kring provkodsregistrering i samband med skrivelsen som inkommit från Lennart Mellblom. Vi tycker att det kan kosta mycket och kanske inte ge så mycket, men innan man fattar något beslut eller modifierar de existerande datasystemen, vill man gärna hämta mer information.

 

Diskussion kring eventuella patientavgifter i samband med Hälsokontroller. Tydligen varierar dessa mycket och i Stockholm har man föreslagit 40 kr per person och provtagningstillfälle. Stora variationer förekommer inom olika delar av Sverige, mellan 60 och 200 kr, beroende på landsting.

 

Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Lund, 2003-06-05

 

 

 

 

Henryk Domanski

 

ejb