Protokoll från föreningsmöte i Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband med Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Svenska Mässan, Göteborg, onsdag 24 november, 2004, kl. 18.00 – 18.30.

 

 

 

1.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.

Till att justera dagens protokoll valdes Sven Johansson, Växjö.

 

3.

Ordförande föreslår ändring i dagordningen med en extra punkt efter punkt  4 angående verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, och punkt 11, som flyttas till samma punkt. Efter den föreslagna ändringen godkännes föredragningslistan och mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 

4.

Protokoll från föreningsmötet i samband med Vårmötet i Kalmar, 2004-05-14, godkändes (utlagt på hemsidan).

 

5.

Enligt tidigare diskuterat förslag, kommer fortsättningsvis föreningens årsmöte att förläggas i anslutning till vårmötena. Detta innebär att nästa årsmöte i Svensk Förening för Klinisk Cytologi kommer att äga rum under gemensamma vårmötet för Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi, i Uppsala 2005. I samband med årsmötet i Uppsala kommer man att presentera verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning fr.o.m. 2003-10-01.

 

6.

Följande ny medlem har föreslagits för inval, dr Hassan Poursasan, från Patologlaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Rekommenderad av Bertil Gustafsson. Hassan Poursasan invaldes vid årsmötet.

 

7.

Sekreteraren informerar om kommande möten och kurser.

Vårmötet 2005 kommer att hållas gemensamt med Svensk Förening för Patologi i Uppsala. Preliminärt program för patologi presenteras. Cytologi-programmet är inte färdigt. Europeisk cytologikongress kommer att äga rum i Paris oktober 2005.

 

8.

Styrelsen har i enlighet med Stipendienämndens förslag beslutat att tilldela Magnus Nasiells stipendium och Nova Medical resestipendium till Dr Ester Lörinc från Malmö, för deltagande i kursen Fine Needle Aspiration – A General Update, 2005, anordnad av American Society for Clinical Pathology, oktober 2005, Arizona, USA.

 

Vad gäller Magnus Nasiells minnesstipendium håller stipendienämnden på att se över regler och ansökningstider och eventuella ändringar kommer att meddelas till medlemmarna före nästa årsmöte.

 

9.

Föreningens kvalitetsarbete presenteras av Lennart Mellblom. Lennart presenterar förslag till ändring av nyckeltal för vaginalcytologi. Man beslutar att nuvarande kvalitetsindikationer för vaginalcytologi kvarstår och KVAST-förslaget till ändringar återremitteras till styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi. Frågan kommer att tas upp i samband med vårmötet (årsmöte) i Uppsala.

 

10.

Utbildningssituationen för BMA och cytodiagnostiker. Skrivelsen till Landstingsförbundet angående utbildning av cytodiagnostiker är framställd av Gunilla Bergström och Charlotte Arvidsson. Skrivelsen håller på att diskuteras inom styrelsen och kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

 

11.

Under punkten övriga frågor valdes Erik Holm till revisor efter Magnus Hultin, som önskat avgå.

 

12.

Mötet avslutades.

 

 

 

Lund 2004-12-10

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Henryk Domanski

Sekreterare för SFKC

 

 

Justeras:

 

 

 

Sven Johansson

 

ejb