Protokoll från föreningsmöte Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmötet i Stockholm torsdagen den 22 maj 2003, klockan 17.30 – 18.00.

 

 

 

 

1.

Ordförande Thomas Höckenström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

2.

Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Westman och Charlotte Arvidsson.

 

 

3.

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes.

 

 

4.

Protokoll från föreningsmöte i samband med Svenska Läkarsällskapets Riksstämma november 2002 godkändes (utlagt på hemsidan).

 

 

5.

Följande ny medlem har föreslagits för inval, BMA, cytodiagnostiker Kersti Engelbert från Patologen Karlskrona. Hon invaldes av mötet.

 

 

6.

Sekreteraren meddelade att vårmötet 2004 kommer att hållas i Kalmar den 13-14 maj. Programmet kommer att presenteras senare.

 

 

7.

Listan över cytologmöten och cytologkongressen presenterades och i övrigt hänvisas till hemsidan för uppdaterad information om kommande möten och kongresser.

 

 

8.

Lennart Mellblom redogjorde för föreningens kvalitetsarbete. EQUALIS planerar utskick av VS. SWEDAC söker nya inspektörer och Hans Olsson har föreslagits och kan godkännas. Fortsatt diskussion angående policy att representera patologi/cytologi i kontakter med myndigheter av enskilda patologer/cytologer. Man föreslår att alla officiella kontakter och frågor som berör Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Patologi sker via styrelserna med återrapporteringsskyldighet. Kollegor som skall ge expertis inom ämnet cytologi/patologi skall godkännas av KVAST.

 

 

9.

Ordföranden meddelade att en 40 poängs cytodiagnostiker-utbildning kommer att påbörjas nästa år i Stockholm, Huddinge sjukhus.

 

 

10.

Brev från Ester Lörinc (Patologföreningen) har inkommit med förfrågan om tumörspridning vid finnålspunktion. Brevet har diskuterats inom styrelsen och man har beslutat att Lambert Skoog skall återkomma till Ester Lörinc med skriftlig redogörelse av vår synpunkter på tumörspridning vid FNP.

 

 

11.

Skrivelse angående SOSFS-förslag till ny medicinsk specialitetindelning har sänts till Socialstyrelsen, både som brev och via email. Detta är ett gemensamt brev från Patologföreningen och Cytologföreningen (utlagt på hemsidan).

 

 

12.

Nya biobankslagen, aktuell status. Thomas redovisade kort om två grupperingar som arbetar med den nya biobankslagen. Den ena med mera långsiktiga frågor, förvaring av prover och datorisering. Den andra med blanketter med ”samtycke” och information till patienten. De sistnämnda är nästan färdiga och man bestämde att starta en pilotstudie på fyra avdelningar och efter utvärdering lär detta vara färdigt någon gång till hösten.

 

 

 

 

13.

Inga övriga frågor.

 

 

14.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Lund den 5 juni 2003

 

Vid protokollet

 

 

 

Henryk Domanski

 

 

 

Justerare

 

 

 

Agneta Westman

Charlotte Arvidsson

 

 

 

 

IA