Det gamla sjukhuset

Carlskrona Lazarett

 

Den civila sjukvården växte fram och fick fast form på 1790-talet. Den 10 december 1797 öppnade stadens första statsfinansierade lazarett. Det var beläget i en fastighet på Bredgatan.

De första åren hade lazarettet sex fasta vårdplatser. De var reserverade för syfilitiker och bekostades med medel från den så kallade allmänna hospitalsfonden.

Patienter med andra sjukdomar vårdades i mån av utrymme och mot särskild avgift.

Personalen på lazarettet bestod av läkare, syssloman, sjukvakterska, kokerska, piga och dräng.

Att driva lazarettet det första verksamhetsåret var beräknat till cirka 400 riksdaler.

 Det första lasarettet i Karlskrona vid Bredgatan 1797-1891

 

"Det som I ären, hafwa wi varit"

 Baksidan av det första Lasarettet

 Lasarettet vid Tullen, 1891 - 1922, sett ifrån sydväst. Den mindre byggnaden till vänster var läkarbostad.
På våren år 1888 påbörjades byggnadsarbetena för ett nytt lasarett vid Tullen. Detta beräknades stå klart 1890. Arbetena fördröjdes p g a att den byggnadsfirma, som byggde lasarettet gick i konkurs. Lasarettet invigdes sedermera den 1 augusti 1891. Byggkostnaden härför var 218. 473 kronor.

I början av år 1893 fanns det på lasarettsavdelningen 84 platser på allmän sal, fyra på enskilt rum, tio på kurhusavdelningen och tre på cell-avdelningen. Medelvårdtiden år 1892, var 26 dagar.

Lasarettets inkomst- och utgiftsstat för år 1892 balanserade på inkomstsidan på 40.187:07 och utgiftssidan på 42.737:66.

Personalen på lasarettet bestod - år 1893 - av läkare, syssloman, predikant, vaktmästare, översköterska, två lasarettssjuksköterskor, kurhus-sköterska, som samtidigt var baderska, två sjuksköterskebiträden, maskinist och eldare, dräng, två kökspigor, portvakt, hushållerska och tvätterskeföreståndare.

 Under år 1922 flyttades lasarettet till nuvarande plats på Wämö. Wämö Center finns nu här samt landstingets kansli och sjukhusförvaltning. Bergåsa villaområde ses i förgrunden.

 

Blekingesjukhuset idag

Nuvarande Blekingesjukhuset i Karlskrona, år 1997

Blekingesjukhuset i Karlskrona har i dag en budget med en bruttoom-slutning av cirka 850 miljoner kronor. Antalet vårdplatser är 356. Medelvårdtiden är 6,2 dagar. Antalet anställda är totalt 2.230.

 

Information om vårt sjukhus har sammanställts av Solbritt Svensson, Sjukhusförvaltningen Karlskrona