• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel III - Blodsjukdomar, immunbristtillstånd m. m. (D50-D89)

 

Nutritionsanemier (D50-D53)

Järnbristanemi UNS #D50.9
Hypokrom anemi UNS #D50.9
Anemi, posthemorragisk #D50.0
Plummer-Vinsons syndrom #D50.1
B12-bristanemi UNS #D51.9
Perniciös anemi (medfödd brist på intrinsic factor) #D51.0
B12-malabsorption med proteinuri #D51.1
Folatbristanemi UNS #D52.9
Folsyrebristanemi UNS #D52.9
Megaloblastanemi UNS #D53.1
Nutritionsanemi, ospecificerad #D53.9

 

Hemolytiska anemier (D55-D59)

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD) brist #D55.0
Anemi, orsakad av enzymrubbning UNS #D55.9
Talassemi #D56
Sicklecellsanemier #D57
Hereditär sfärocytos #D58.0
Hemolytisk ikterus (kongenital sfärocytos) #D58.0
Hemoglobinopati UNS #D58.2
Hemolytisk anemi:
hereditär, ospecificerad #D58.9
förvärvad, ospecificerad #D59.9
autoimmun, läkemedelsutlöst #D59.0
autoimmun UNS #D59.1
Hemolytiskt-uremiskt syndrom #D59.3

 

Aplastisk anemi (D60-D64)

Aplastisk anemi, förvärvad UNS #D60.9
Aplastisk anemi, konstitutionell #D61.0
Blackfan-Diamonds syndrom #D61.0
Fanconis anemi #D61.0
Hypoplastisk anemi, familjär #D61.0
Aplastisk anemi, läkemedelsutlöst #D61.1
Aplastisk anemi, ospecificerad #D61.9
Anemi, posthemorragisk #D62
Blödningsanemi #D62
Anemi vid tumörsjukdom #D63.0* C00-D48† (kap.II)
Anemi, sideroblastisk, hereditär, hypokrom #D64.0
Anemi, sideroblastisk, läkemedelsorsakad #D64.2
Anemi UNS #D64.9

 

Koagulationsrubbningar och andra blödningstillstånd (D65-D69)

Purpura, fibrinolytisk #D65
Purpura fulminans #D65
Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) #D65
Hemofili A #D66
Faktor VIII brist #D66
Hemofili UNS #D66
Hemofili B #D67
Faktor IX brist #D67
Plasmatromboplastin- (PTC) brist #D67
Christmas disease #D67
von Willebrands sjukdom #D68.0
Faktor VIII brist med vaskulär defekt #D68.0
Faktor XI brist #D68.1
Hemofili C #D68.1
Plasmatromboplastinprekursor- (PTA) brist #D68.1
Koagulationsrubbning pga vitamin K brist #D68.4
(hos nyfödd = P53, se Kap. XVI)
Koagulationsrubbning, ospecificerad #D68.9
Purpura, anafylaktoid #D69.0
Purpura, allergisk #D69.0
Henoch-Schönleins sjukdom #D69.0
Purpura, hypergammaglobulinemisk, benign #D89.0
Trombasteni #D69.1
Trombocytopati #D69.1
Glanzmanns sjukdom #D69.1
Idiopatisk trombocytopen purpura #D69.3
Purpura UNS (ej trombocytbetingad) #D69.2
Trombocytopeni, sekundär #D69.5
Trombocytopeni, ospecificerad #D69.6
Kapillärskörhet, ärftlig #D69.8
Blödningsbenägenhet UNS #D69.9

 

Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (D70-D75)

Agranulocytos #D70.9A
Kostmanns sjukdom #D70.9B
Neutropeni UNS #D70.9C
Shwachmanns syndrom #D70.9D
Annan specificerad agranulocytossjukdom #D70.9W
Kronisk granulomatös sjukdom #D71
Dysfagocytos, kongenital #D71
Leukocytanomali, genetiskt betingad #D72.0
Eosinofili, allergisk #D72.1A
Eosinofili, hereditär #D72.1B
Annan form av eosinofili #D72.1W
Leukemoid reaktion #D72.8
Leukocytos #D72.8
Lymfocytos #D72.8
Hyposplenism #D73.0
Hypersplenism #D73.1
Methemoglobinemi, kongenital #D74.0
Polycytemi, erytrocytos, familjär #D75.0
Polycytemi, sekundär #D75.1
Trombocytos, essentiell #D75.2
Sjukdom i blod eller blodbildande organ UNS #D75.9

 

Histiocytos sjukdomar (D76)

Langerhans cell histiocytos:
Eosinofilt granulom #D76.0A
Hand-Schüller-Christians sjukdom #D76.0B
Histiocytos X, kronisk #D76.0C
Annan form av Langerhans cell histiocytos #D76.0W
Letterer-Siwes sjukdom C96.0 (Kap. II)
Histiocytos, malign C96.1 (kap. II)
Hemofagocytisk lymfohistiocytos #D76.1
Hemofagocytisk retikulos, familjär #D76.1
Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat #D76.2
Andra histiocytossyndrom #D76.3

 

Immunbristsjukdomar (D80-D89)

Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter (D80):
Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden
(Brutons sjukdom, Bruton thyrosin kinase /btk/ -defekt) #D80.0A
Hereditär agammaglobulinemi, autosomalt recessiv #D80.0B
Annan hereditär hypogammaglobulinemi #D80.0W
Icke familjär hypogammaglobulinemi #D80.1
Hypogammaglobulinemi UNS #D80.1
Selektiv brist på immunglobulin A (IgA) #D80.2
Selektiv brist på immunglobulin G (IgG) subklasser #D80.3
Selektiv brist på immunglobulin M (IgM) #D80.4
Könsbundet hyper-IgM syndrom (CD ligand defekt) #D80.5A
Annan immunbrist med ökning av IgM #D80.5W
Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner
eller med hyperimmunglobulinemi #D80.6
Övergående hypogammaglobulinemi hos barn #D80.7
Andra spec. immunbrister med huvudsakligen antikroppsdefekter,
bl a brist på lätt kappakedja #D80.8
Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad #D80.9
Immunbristsjukdomar, kombinerade (D81):
Svår kombinerad immunbrist (SCID) med retikulär dysgenesi #D81.0
SCID med lågt antal T- och B- celler:
Autosomalt recessiv med rekombinas aktiveringsgen
1 och 2 -defekt (RAG1/RAG2 defekt) #D81.1A
Annan SCID med lågt antal T- & B- celler #D81.1W
SCID med lågt eller normalt antal B-celler:
Könsbunden med mutationer i den gemensamma gammakedjan för
interleukin receptorer 2,4,7,9 och 15s - #D81.2A
Autosomalt recessiv med januskinas 3 (JAK3-defekt) #D81.2B
Autosomalt recessiv med lågt antal CD8 + T-celler
(ZAP70/Syk-defekt) #D81.2C
Omenns syndrom #D81.2D
Annan definierad SCID med lågt eller normalt antal B-celler #D81.2W
Adenosindeaminasbrist (ADA-brist) #D81.3
Purinnukleosidfosforylasbrist (PNP-brist) #D81.5
Major histocompatibility complex class I deficiency #D81.6
(MHC klass I brist/HLA klass I brist)
Major histocompatibility complex class II deficiency #D81.7
(MHC klass II brist/HLA klass II brist)
Andra specificerade kombinerade immunbrister #D81.8:
biotinberoende karboxylasbrist
immundefekt med partiell albinism (Griscellis syndrom)
Immunbrist, kombinerad, ospecificerad #D81.9
Svår kombinerad immunbristsjukdom UNS #D81.9
Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter (D82):
Utesluter: Ataxia telangiektasia (G11.3) och Blooms syndrom (Q82.8)
Wiskott-Aldrichs syndrom #D82.0
(Immunbrist med trombocytopeni och eksem)
Di Georges syndrom #D82.1
(CATCH 22, Velokardiofaciellt syndrom)
Immunbrist med korta extremiteter #D82.2
(Metafyseal kondrodysplasi, cartilage-hair hypoplasia syndrome)
Immunbrist vid ärftligt abnormt svar på Epstein-Barr virus #D82.3
(Könsbunden lymfoproliferativ sjukdom, Purtillo/Duncans syndrom)
Allergisk, IgE-förmedlad, reaktion #D82.4A
Allergisk, IgE-förmedlad, sensibilisering utan reaktion #D82.4B
Annat hyperimmunglobulin E (IgE)- syndrom #D82.4W
Anafylaktisk chock vid allergisk grundsjukdom T78.2A, (Kap.XIX)
 
Vanlig variabel immunbrist (D83):
Med övervägande anomalier i B-cellernas antal och funktion #D83.0
Med övervägande rubbningar i immunregulatoriska T-celler #D83.1
Med autoantikroppar mot B- eller T- celler #D83.2
Annan vanlig variabel immunbrist,specificerad #D83.8
Vanlig variabel immunbrist, ospecificerad #D83.9
Andra immunbristtillstånd (D84):
Lymfocytfunktionsantigen-1-defekt #D84.0
(LFA-1 defekt, CD18 defekt, Leukocytadhesions-defekt 1)
Defekter i komplementsystemet #D84.1
Immunologisk avvikelse vid kronisk mukokutan kandidiasis med
eller utan polyendokrinopati (E31.0),(Kandidainfektion B37.8) #D84.8A
Leukocytadhesions-defekt 2 (selektin-defekt) #D84.8B
Annan specificerad immunbrist #D84.8W
Immunbrist, ospecificerad #D84.9
Sarkoidos, ospecificerad #D86.9
Polyklonal hypergammaglobulinemi #D89.0
Kryoglobulinemi #D89.1
Hypergammaglobulinemi, ospecificerad #D89.2
Hyper IgD syndrom (Periodisk feber syndrom) #D89.8
Immunsjukdom UNS #D89.9

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.