• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel XXI - Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)

Kategorierna i detta kapitel kan användas när en uppenbar sjukdom, skada eller yttre omständighet visserligen inte föreligger, men då individen av annan anledning (hälsokontroller, förebyggande åtgärder, graviditet, förlossning, etc) har kontakt med hälsovården eller sjukvården, en kontakt som då kräver registrering i form av ett kodnummer. Det kan också röra sig om tillfälligt upptäckta förhållanden (i anamnesen eller vid undersökningen) som, även om de inte kan tolkas som en aktuell sjukdom, likväl kan betecknas som riskfaktorer och därigenom ha betydelse för personens hälsotillstånd nu eller senare.

Pediatriskt intresse har särskilt avsnitten om riktade hälsokontroller (Z00, Z11-Z21), vaccinationer (Z23-Z28), förlossningsutfall (Z37-Z38), psykosociala hälsorisker (Z55-Z65) samt anamnestiska riskfaktorer (Z80-Z92).

Allmänna hälsokontroller (Z00-Z02)

Hälsokontroll UNS #Z00.0
Hälsoundersökning av/rutinmässig undersökning av barn och ungdom:
nyfödda (BB) #Z00.1A
barn 0-6 år (ej nyfödda), (BHV) #Z00.1B
skolbarn, rutinmässigt (SHV) #Z10.8
universitetsstuderande #Z10.8
värnpliktiga rekryter #Z10.2
barn i period med snabb tillväxt #Z00.2
barn för bedömning av pubertetsutveckling #Z00.3
Undersökning av individ som "normalfall" eller som kontrollfall i forskningsprogram #Z00.6
Undersökning av synskärpa #Z01.0
Undersökning av hörsel #Z01.1
Blodtryckskontroll #Z01.3
Allergitest #Z01.5
Lungröntgen, rutinmässig kontroll #Z01.6
Undersökning för antagning till utbildningsinstitution #Z02.0
Anställningsundersökning #Z02.1
Undersökning för intagning till institutionsboende #Z02.2
Rekrytundersökning för militärtjänst #Z02.3
Körkortsundersökning #Z02.4
Undersökning för deltagande i idrottsaktivitet #Z02.5
Undersökning inför tecknande av försäkring #Z02.6
Intygsutfärdande (friskintyg, invaliditetsintyg, etc) #Z02.7
Andra specificerade hälsokontroller #Z02.8

 

Observation och bedömning för misstänkt sjukdom (Z03-Z09)

Observation för:
misstänkt tuberkulos #Z03.0
misstänkt malign tumörsjukdom #Z03.1
misstänkt psykisk störning eller beteenderubbning #Z03.2
misstänkt sjukdom i nervsystemet #Z03.3
misstänkt kardiovaskulär sjukdom #Z03.4
misstänkt förgiftning #Z03.6
vid misstanke på annan specificerad sjukdom #Z03.8
Undersökning och observation efter trafikolycka #Z04.1
Undersökning och observation efter annat olycksfall #Z04.3
Undersökning efter uppgiven sexuell misshandel #Z04.4
Undersökning på begäran om expertutlåtande #Z04.8
Observatio UNS #Z04.9
Kontroll efter behandling av malign tumör #Z08.8
Kontroll efter frakturbehandling #Z09.4
Kontroll efter behandling av andra sjukdomar #Z09.8
 

Riktade hälsokontroller (Z11-Z21)

Riktad hälsokontroll avseende:
gastrointestinala infektioner #Z11.0
lungtuberkulos #Z11.1
bakteriesjukdomar #Z11.2
sexuellt överförd sjukdom #Z11.3
HIV-virus #Z11.4
andra virussjukdomar #Z11.5
protozo- eller maskinfektion #Z11.6
andra infektionssjukdomar #Z11.8
infektionsutredning UNS #Z11.9
tumörsjukdom #Z12
blodsjukdom eller immunbristtillstånd #Z13.0
diabetes #Z13.1
nutritionsrubbning #Z13.2
psykisk utvecklingsstörning #Z13.3
andra utvecklingsstörningar hos barn eller ungdom #Z13.4
syn eller hörsel #Z13.5
hjärt-kärlsjukdom #Z13.6
medfödd missbildning eller kromosomanomalier #Z13.7
atopisk sjukdom #Z13.8A
neurologisk sjukdom #Z13.8B
urinvägssjukdom #Z13.8C
endokrin sjukdom #Z13.8D
mag-tarmsjukdom #Z13.8E
hudsjukdom #Z13.8F
atypiska mykobakterier #Z13.8G
misshandel #Z13.8H
andra specificerade tillstånd #Z13.8W
Riktad hälsokontroll, ospecificerad #Z13.9
Undersökning vid kontakt med smittsamma sjukdomar #Z20
HIV-positiv, asymtomatisk, UNS #Z21

 

Bärare av agens för infektionssjukdom (Z22)

Salmonella #Z22.0
Andra patogena tarmbakterier #Z22.1
Difteri #Z22.2
Streptokocker #Z22.3A
Meningokocker #Z22.3B
Stafylokocker #Z22.3C
Andra specificerade bakterier #Z22.3W
Hepatit-virus #Z22.5
Andra specificerade agens #Z22.8

 

Vaccinationer (Z23-Z28)

Avseende vaccin mot enbart en infektionssjukdom:
Tuberkulos (BCG, Calmette) #Z23.2
Stelkramp (Tetanus) #Z23.5
Difteri #Z23.6
Kikhosta (Pertussis) #Z23.7
Polio #Z24.0
Mässling (Morbilli) #Z24.4
Röda hund (Rubeola) #Z24.5
Påssjuka (Parotit) #Z25.0
Hemofilus influenzae B (HIB) #Z23.8
Tyfoid-paratyfoidfeber #Z23.1
Fästingsöverförd virusencefalit (TBE) #Z24.1
Virushepatit #Z24.6
Influensa #Z25.1
Annan specificerad bakteriesjukdom #Z23.8
Annan specificerad virussjukdom #Z25.8
 
Avseende kombinerade vacciner mot mer än en infektionssjukdom:
Difteri + Tetanus (DT) #Z27.1A
Difteri + Tetanus + Pertussis (DPT) #Z27.1B
Difteri + Tetanus + Pertussis (DPT) + Polio #Z27.3
Mässling + Påssjuka + Röda hund (MPR) #Z27.4
Andra specificerade vaccinkombinationer #Z27.8
Immunoglobulinprofylax #Z29.1 ???
 
Ej genomförd vaccination:
Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation #Z28.0
Vaccination ej genomförd på grund av att patienten
(eller föräldrar) inte vill att vaccination skall göras #Z28.2
Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl #Z28.9

 

Graviditet och fertilitet (Z30-Z36)

Preventivmedelsrådgivning #Z30.0
Insemination, artificiell #Z31.1
In vitro fertilisering (IVF) #Z31.2
Graviditet misstänkt, graviditetstest #Z32.0
Graviditet verifierad #Z32.1
Graviditet UNS #Z33
Graviditetskontroll, normal #Z34
Graviditetskontroll, högrisk #Z35
Fosterundersökning avseende kromosomabnormitet #Z36.0
Fosterundersökning avseende alfafetoprotein #Z36.1
Annan prenatal amniocentesundersökning #Z36.2
Fosterundersökning genom ultraljud #Z36.4
Fosterundersökning avseende immunisering #Z36.5
Annan specificerad prenatal fosterundersökning #Z36.8

 

Förlossningsutfall (Z37-Z38)

Enkelbörd, levande fött barn
graviditetslängd < 22 fullbordade veckor #Z37.0A
graviditetslängd 22-27 fullbordade veckor #Z37.0B
graviditetslängd > 28 fullbordade veckor #Z37.0C
Enkelbörd, dödfött barn
graviditetslängd < 22 fullbordade veckor #Z37.1A
graviditetslängd 22-27 fullbordade veckor #Z37.1B
graviditetslängd > 28 fullbordade veckor #Z37.1C
Tvillingar, levande födda #Z37.2
Tvillingar, en levande född, en dödfödd #Z37.3
Tvillingar, båda dödfödda #Z37.4
Flerbörd, > två barn, alla levande #Z37.5
Flerbörd, > två barn, någon/några dödfödda #Z37.6
Flerbörd, > två barn, alla dödfödda #Z37.7
Barn, enkelbörd, fött utanför sjukhus #Z38.1
Tvilling, född utanför sjukhus #Z38.4
Annat flerbördsbarn, fött utanför sjukhus #Z38.7
Enkelbörd UNS #Z37.9A
Flerbörd UNS #Z37.9B

 

Andra speciella orsaker till kontakt med hälso- och sjukvården (Z41-Z52)

Circumcision, (omskärelse) rutinmässig (rituell) #Z41.2
Kontroll av:
stomier (ileostomi, kolostomi, trakeostomi etc) #Z43
infusionspump #Z45.1
inkontinenshjälpmedel #Z46.6
ortopediska hjälpmedel #Z46.7
andra specificerade hjälpmedel #Z46.8
Borttagande av gipsförband #Z47.8
Borttagande av suturer #Z48.0
Dialysvård #Z49
Rehabiliteringsåtgärder #Z50
Talterapi #Z50.5
Rökavvänjning #Z50.8
Hyposensibilisering mot allergener #Z51.6
Palliativ vård #Z51.5
Strålbehandling #Z51.0
Cytostatikabehandling #Z51.1
Blodtransfusion #Z51.3
Organdonation #Z52
 
 

Potentiella hälsorisker pga socioekonomiska eller psykosociala förhållanden (Z55-Z65)

Misslyckade skolprov, examina eller tentamina #Z55.2
Dåliga skolprestationer #Z55.3
Bristfällig undervisning #Z55.8
Brister i fysisk miljö (luft, vatten, mark, strålning, etc) #Z58
Dåliga bostadsförhållanden #Z59.1
Arbetslöshet #Z56.0
Problem med bostad och ekonomi, ospecificerat #Z59.9
Problem med kulturell anpassning #Z60.3
Etnisk diskriminering #Z60.5
Social utestängdhet (mobbning) #Z60.4
Problem i den sociala miljön UNS ("causa socialis") #Z60.9
Institutionsboende #Z59.3
Atypisk föräldrasituation (t ex ensamstående förälder) #Z60.1
Förlust av emotionellt närstående (anhörig, vän, djur) #Z61.0
Fosterhemsplacering #Z61.1
Förändrad familjesituation (skilsmässa, nya syskon, etc) #Z61.2
Andra stressfyllda händelser i familjen #Z63.7
Förlust av självkänsla #Z61.3
Sexuellt missbruk inom familjen #Z61.4
Sexuellt missbruk utom familjen #Z61.5
Skrämmande upplevelse #Z61.7
Bristfällig tillsyn från föräldrarnas sida #Z62.0
Överbeskyddande föräldrar #Z62.1
Känslomässig försummelse från föräldrars sida #Z62.4
Icke önskad graviditet #Z64.0
Omhändertagande av barn #Z65.3
Andra, specificerade psykosociala problem #Z65.8
 
 

Livsstilsproblem (Z70-Z73)

Sexuell rådgivning #Z70
Kostrådgivning #Z71.3
Tobaksbruk, rökning m m #Z72.0
Alkoholbruk #Z72.1
Drogmissbruk #Z72.2
Brist på fysisk träning #Z72.3
Olämpliga matvanor #Z72.4
Sexuellt högriskbeteende #Z72.5
Andra livsstilsproblem #Z72.8
Fysisk och/eller psykisk stress UNS #Z73.3

 

Andra hjälpbehov (Z74-Z76)

Behov vid rörelseinskränkning (t ex vid rullstolsberoende) #Z74.0
Hjälpbehov för personlig vård #Z74.1
Behov av kontinuerlig övervakning #Z74.3
Behov av avlastningsvård, växelvård #Z75.5
Hälsoövervakning av friskt barn på grund av ogynnsamma
hemförhållanden (ekonomi, sjukdom, etc) #Z76.2
Hälsoövervakning av "hittebarn" #Z76.1
Receptförnyelse #Z76.0
Frisk person som åtföljer sjuk (t ex föräldrar) #Z76.3
Person som simulerar sjukdom #Z76.5
Annan specificerad kontakt med hälso- och sjukvården #Z76.8

 

Potentiella hälsorisker i familjeanamnesen (Z80-Z84)

Malign tumör i familjen #Z80
Psykisk utvecklingsstörning #Z81.0
Alkoholmissbruk #Z81.1
Tobak och rökning #Z81.2
Drogmissbruk (narkomani) #Z81.3
Annan psykisk störning eller beteenderubbning #Z81.8
Epilepsi #Z82.0
Synnedsättning (blindhet) #Z82.1
Hörselnedsättning #Z82.2
Cerebrovaskulär sjukdom #Z82.3
Ischemisk hjärtsjukdom #Z82.4
Astma hereditet #Z82.5A
Atopi hereditet #Z82.5B
Artrit #Z82.6
Medfödda missbildningar eller kromosomanomalier #Z82.7
Blodsjukdomar och immunrubbningar #Z83.2
Diabetes #Z83.3
Andra endokrina eller metabola sjukdomar #Z83.4
Hudsjukdomar #Z84.0
Njursjukdomar #Z84.1
Urinvägs- eller gonadsjukdomar #Z84.2
Konsangvinitet #Z84.3
Andra specificerade sjukdomar #Z84.8

 

Riskfaktorer i patientens egen sjukhistoria/anamnes (Z85-Z92)

Tumörsjukdom #Z85
Infektions- eller parasitsjukdom #Z86.1
Blod- eller immunbristsjukdom #Z86.2
Endokrin eller metabol sjukdom #Z86.3
Psykisk störning #Z86.5
Neurologisk sjukdom #Z86.6
Hjärtsjukdom #Z86.7
Sjukdom i andningsorganen #Z87.0
Täta övre luftvägsinfektioner #Z87.0
Mag-tarmsjukdom #Z87.1
Muskel- skelett- eller bindvävssjukdom #Z87.3
Perinatala sjukdomstillstånd #Z87.6
Missbildning eller kromosomdefekt #Z87.7
Penicillinöverkänslighet #Z88.0
Överkänslighet mot andra specificerade läkemedel #Z88.8
Födoämnesallergi:
Komjölksallergi #Z91.0A
Äggallergi #Z91.0B
Jordnöt- och nötallergi #Z91.0C
Fisk- och skaldjursallergi #Z91.0D
Allergi för andra födoämnen #Z91.0E
Latexallergi #Z91.0F
Tidigare anafylaktisk reaktion #Z91.0G
Tidigare intensivvårdskrävande astma #Z91.0H
Allergi eller överkänslighet för andra ämnen #Z91.0W
 
Följsamhet (compliance) till behandlingsregim dålig #Z91.1
Självmordsförsök i anamnesen #Z91.5
Annat fysiskt trauma i anamnesen #Z91.6
Andra specificerade riskfaktorer i patientens sjukhistoria #Z91.8

 

Andra förhållanden av betydelse i patientens anamnes (Z92-Z99)

Preventivmedel (p-piller) #Z92.0
Annan långtidsmedicinering #Z92.2
Strålbehandling #Z92.3
Annan specificerad medicinsk eller kirurgisk behandling #Z92.8
Tillstånd med konstgjorda kroppsöppningar (stomier) #Z93
Förvärvad avsaknad av extremitet eller organ #Z89-#Z90
Förekomst av transplantat eller implantat #Z94-#Z95-#Z96
Förekomst av proteser eller andra hjälpmedel #Z97
Hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska (shunt) #Z98.2
Respiratorberoende #Z99.1
Njurdialysberoende #Z99.2
Rullstolsberoende #Z99.3
Beroende av annan specificerad utrustning eller andra
specificerade hjälpmedel #Z99.8
Beroende av icke specificerade hjälpmedel #Z99.9
 

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.