• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel XIX - Skador, förgiftningar m m (S00-S99, T00-T98)

Detta kapitel innehåller en mycket detaljerad uppställning av alla de skador som kan drabba människor. Det är därför i första hand av intresse för de specialiteter som har ett kirurgiskt verksamhetsområde. För pediatriskt behov redovisas därför i huvudsak endast kapitlets huvudgrupper med angivande av treställiga kodnummer. Vissa undantag från denna regel förekommer emellertid, när det gäller skador som är mera vanliga hos barn och ungdom, bl a sådana avsnitt som barnmisshandel, anafylaxi m m.

Om i övrigt önskemål eller behov skulle uppstå av en mera specificerad, fyrställig skaderedovisning hänvisas till den fullständiga, systematiska originalversionen av ICD10 klassifikationen.

Observera att förlossningsskador inte ingår i detta kapitel!

 

Skador på huvudet (S00-S09)

Skada på huvudet, ytlig #S00
Sårskada på huvudet #S01
Skallfraktur och fraktur på ansiktsben #S02
Luxation av leder/ligament i huvudet #S03
Skada på kranialnerver #S04
Skada på ögat och orbita #S05
Commotio cerebri #S06.0
Contusio cerebri #S06.2
Epidural blödning #S06.4
Subdural blödning #S06.5
Subaraknoidal blödning #S06.6
Intrakraniell skada UN#S #S06.9
Klämskada på huvudet #S07
Traumatisk avslitning av del av huvudet #S08
Huvudskador, icke specificerade #S09

 

Skador på halsen (S10-S19)

Skada på halsen, ytlig #S10
Sårskada på halsen #S11
Fraktur på halskotpelaren #S12
Luxation av leder/ligament på halsen #S13
Skada på nerver eller ryggmärg i halsregionen #S14
Skada på blodkärl i halsregionen #S15
Skada på muskler i halsregionen #S16
Klämskada på halsen #S17
Halsskador, icke specificerade #S19

 

Skador i bröstregionen (S20-S29)

Skada i bröstregionen, ytlig #S20
Sårskada på bröstkorgen #S21
Fraktur på revben, sternum eller bröstkotpelaren #S22
Luxation av leder/ligament i bröstkorgen #S23
Skada på nerver eller ryggmärg i bröstregionen #S24
Skada på blodkärl i bröstregionen #S25
Skada på hjärtat #S26
Skada på pleura eller lunga #S27
Klämskada på bröstkorgen #S28
Bröstkorgsskador, icke specificerade #S29

 

Skador på buk- och bäckenregioner (S30-S39)

Skada, ytlig, på buk, nedre delen av rygg eller bäcken #S30
Sårskada på buk, nedre delen av rygg eller bäcken #S31
Fraktur på lumbalkotpelare eller bäcken #S32
Luxation av leder/ligament i lumbal-bäcken regionen #S33
Skada på nerver eller ryggmärg i lumbalregionen #S34
Skada på blodkärl i buk, bäcken eller nedre del av ryggen #S35
Skada på organ i bukhålan #S36
Skada på bäckenorgan #S37
Klämskada på buk, nedre delen av rygg eller bäcken #S38
Buk, rygg och bäckenskador, ej specificerade #S39

 

Skador på skuldergördel och överarm (S40-S49)

Skada, ytlig, på skuldra eller överarm #S40
Sårskada på skuldra eller överarm #S41
Fraktur på skuldra eller överarm #S42
Luxation av leder/ligament i skuldergördeln #S43
Skada på nerver i skuldergördel eller överarm #S44
Skada på blodkärl i skuldergördel eller överarm #S45
Skada på muskel i skuldra eller överarm #S46
Klämskada på skuldra eller överarm #S47
Traumatisk amputation av överarmen #S48
Skador på skuldra eller överarm, ej specificerade #S49

 

Skador på underarmen (S50-S59)

Underarmsskada, ytlig #S50
Sårskada på underarm #S51
Fraktur på underarm #S52
Luxation av leder/ligament i armbågen #S53
Armbågsluxation, okomplicerad, "piglux" #S53.1
Skada på nerver i underarmen #S54
Skada på blodkärl i underarmen #S55
Skada på muskel på underarmen #S56
Klämskada på underarmen #S57
Traumatisk amputation av underarmen #S58
Skador på underarmen, ej specificerade #S59

 

Skador på handled och hand (S60-S69)

Skada, ytlig, på handled eller hand #S60
Sårskada på handled eller hand #S61
Fraktur av handled eller hand #S62
Luxation av leder/ligament på handled eller hand #S63
Skada av nerver i handled eller hand #S64
Skada på blodkärl i handled eller hand #S65
Skada på muskel eller sena i handled eller hand #S66
Klämskada på handled eller hand #S67
Traumatisk amputation av handled eller hand #S68
Skador på handled eller hand. ej specificerade #S69

 

Skador på höft- och lårbensregion (S70-S79)

Skada, ytlig, på höft eller lår #S70
Sårskada på höft eller lår #S71
Fraktur på lårben #S72
Luxation av leder/ligament i höften #S73
Skada på nerver i höft- eller lårbensregion #S74
Skada på blodkärl i höft- eller lårbensregion #S75
Skada på muskel i höft eller lår #S76
Klämskada på höft eller lår #S77
Traumatisk amputation av lår #S78
Höft- och lårskador, ej specificerade #S79
 
 

Skador på knä och underben (S80-S89)

Skada, ytlig, på knä eller underben #S80
Sårskada på knä eller underben #S81
Fraktur på knä eller underben, inklusive fotleden #S82
Luxation av leder/ligament i knät #S83
Skada på nerver på underbensnivå #S84
Skada på blodkärl på underbensnivå #S85
Skada på muskel på underbensnivå #S86
Klämskada på underben #S87
Traumatisk amputation av underben #S88
Underbensskador, ej specificerade #S89
 
 

Skador på fotled och fot (S90-S99)

Skada, ytlig, på fotled eller fot #S90
Sårskada på fotled eller fot #S91
Fraktur på foten #S92
Luxation av leder/ligament på fotled eller fot #S93
Skada på nerver på fotleds- eller fotnivå #S94
Skada på blodkärl på fotleds- eller fotnivå #S95
Skada på muskel på fotleds- eller fotnivå #S96
Klämskada på fotled eller fot #S97
Traumatisk amputation av foten #S98
Fotleds- och fotskador, ej specificerade #S99
 
 

Skador som engagerar flera kroppsregioner (T00-T07)

Skador, ytliga, multipla #T00
Sårskador, multipla #T01
Frakturer, multipla #T02
Luxationer/distorsioner, multipla #T03
Klämskador, multipla #T04
Traumatiska amputationer i flera kroppsregioner #T05
Andra multipla skador #T06
Multipla skador, ej specificerade #T07
Ryggradsfraktur, ej specificerad nivå #T08
Andra skador på ryggrad och bål, ej specificerad nivå #T09
Fraktur på arm, ej specificerad nivå #T10
Andra skador på arm, ej specificerad nivå #T11
Fraktur på ben, ej specificerad nivå #T12
Andra skador på ben, ej specificerad nivå #T13
Skada på icke specificerad kroppsregion #T14
Hematom (blåmärke) UNS #T14.0A
Skrubbsår UNS #T14.0B
Blåsbildning (ej brännskada) UNS #T14.0C
Insektsbett, icke giftigt, (t ex myggbett) #T14.0D
Annan ytlig skada UNS #T14.0X
Bett av djur UNS (ej insekt) #T14.1A
Öppen sårskada UNS #T14.1B
Sårskada UNS #T14.1X
Skada, ospecificerad #T14.9
 
 

Främmande kroppsskada (T15-T19)

Lokaliserad till:
kornea #T15.0
konjunktiva #T15.1
hörselgången #T16
näsan #T17.1
svalget #T17.2
larynx #T17.3
trakea #T17.4
bronk #T17.5
andra delar av andningsvägarna #T17.8
matstrupen #T18.1
magsäcken #T18.2
rektum #T18.5
urinvägar och könsorgan #T19
vulva eller vagina #T19.2
Främmande kropp i mjukvävnad #M79.5 (Kap. XIII)
Främmande kroppsgranulom i mjukvävnad #M60.2 (Kap. XIII)
Främmande kroppsgranulom i hud och underhud #L92.3 (Kap. XII)

 

Brännskador (T20-T31)

Graden av brännskada kan anges med fjärdepositionssiffrorna: .1, .2 och .3 samt registrering med hänsyn till skadans procentuella utbredning med kodnr T31.0-T31.9

På huvudet (utom orbita och öga) och halsen #T20
På bålen #T21
På skuldra, överarm och underarm #T22
På handled och hand #T23
På höft, lår och underben #T24
På fotled och fot #T25
I ögat och omgivande orbitala vävnader #T26
I andningsorganen #T27
I andra inre organ #T28
På flera kroppsregioner (multipla brännskador) #T29
På icke specificerad kroppsregion #T30
 
 

Köldskador (T33-T35)

Köldskada, ytlig #T33
Köldskada med vävnadsnekros #T34
Köldskada UNS #T35
 
 

Förgiftningar med läkemedel (T36-T50)

(Se också Kap. XX, Y40-Y57)
System-antibiotika #T36
Andra läkemedel avsedda för behandling av infektions och parasitsjukdomar #T37
Hormoner #T38
Analgetika (utom opiater), antipyretika, antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel #T39
Opiater, narkotiska och psykodysleptiska medel #T40
Anestetika #T41
Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel #T42
Andra psykotropa medel #T43
Antikolinergika och kolinergika #T44
Läkemedel med hematologiska effekter #T45
Läkemedel med verkan på hjärtkärlsystemet #T46
Läkemedel med verkan på magtarmkanalen #T47
Läkemedel med verkan på glatt muskulatur och luftvägar #T48
Läkemedel för lokalbehandling av hud och slemhinnor #T49
Diuretika m m #T50

Förgiftningar med andra substanser och ämnen (T51-T65)

Alkoholförgiftning, dock ej akut alkoholrus (F10.0) #T51
Organiska lösningsmedel #T52
Alifatiska och aromatiska kolväten #T53
Frätande substanser #T54
Rengöringsmedel #T55
Metallförgiftning #T56
Andra oorganiska ämnen #T57
Koloxidförgiftning #T58
Förgiftning av gaser, rök och ångor #T59
Pesticider #T60
Gifter i fisk och skaldjur #T61
Gifter i bär, svampar och växter #T62
Ormbett #T63.0
Getingstick #T63.4A
Bett av andra giftiga leddjur (insekter, spindlar, etc) T63.4W
Aflatoxin-förgiftning #T64
Förgiftning UN#S #T65.9
Intoxikation UN#S #T65.9
 
 

Andra skadeorsaker (T66-T75)

Strålningssjuka #T66
Effekter av värme och ljus #T67
Hypotermi (ej köldskada, #T33-T35) #T68-T69???
Effekter av lufttryck och vattentryck #T70
Kvävning #T71
Blixtnedslag #T75.0
Elströmschock #T75.4
Drunkning och drunkningstillbud #T75.1
Rörelsesjuka, åksjuka #T75.3
 
 

Misshandelssyndrom (T74)

Effekt av försummelse och vanvård #T74.0
Fysisk misshandel (Se även Kap. XX, Y07):
av barn och ungdom (0-18 år) #T74.1A
riktad mot individ >18 år #T74.1B
Sexuellt övergrepp:
mot barn och ungdom (0-18 år) #T74.2A
riktad mot individ >18 år #T74.2B
Psykisk misshandel:
av barn och ungdom (0-18 år) #T74.3A
riktad mot individ >18 år #T74.3B
Blandade former av misshandel:
av barn och ungdom (0-18 år) #T74.8A
riktad mot individ >18 år #T74.8B
Barnmisshandel UNS #T74.9A
Misshandel av vuxen UNS #T74.9B
 

 

Anafylaxi (T78)

Anafylaktisk chock orsakad av födoämne #T78.0
Andra ogynnsamma födoämnesreaktioner #T78.1
Allergisk chock #T78.2A
Anafylaxi UNS #T78.2B
Anafylaktisk chock, ospecificerad #T78.2X
Angioneurotiskt ödem #T78.3
Quinckes ödem #T78.3
Allergi, ospecificerad #T78.4
Allergisk reaktion UNS #T78.4
Jfr IgE-förmedlad allergisk reaktion #D82.4B ???(Kap. III)
Idiosynkrasi UNS #T78.4
Överkänslighet UNS #T78.4
 

 

Tidiga traumakomplikationer (T79)

Luftemboli #T79.0
Fettemboli #T79.1
Blödning #T79.2
Sårinfektion #T79.3
Traumatisk chock #T79.4
Anuri #T79.5
Muskelischemi #T79.6
Emfysem, subkutant #T79.7
Tidig traumakomplikation, ospecificerat #T79.9
 

Komplikationer efter infusion, transfusion eller injektion (T80-T81)

Luftemboli #T80.0
Tromboflebit #T80.1
Infektion #T80.2
ABO-inkompatibilitetsreaktion #T80.3
Rh-inkompatibilitetsreaktion #T80.4
Serumsjuka #T80.6
Transfusionsreaktion UNS #T80.9
Komplikationer till andra ingrepp i vården #T81

 

Andra vårdrelaterade komplikationer eller ogynnsamma effekter (T82-T88)

Komplikationer orsakade av:
kardiovaskulära proteser, implantat eller transplantat #T82
proteser, implantat eller transplantat i urinvägar #T83
ortopediska proteser, implantat eller transplantat #T84
andra implantat eller transplantat (CNS, m m) #T85
Avstötning eller funktionssvikt av transplanterade organ #T86
Graft-versus-host reaction/disease (GVHD) #T86.0
Intubation, misslyckad eller försvårad #T88.4
Läkemedelsreaktion pga allergi, idiosynkrasi #T88.7A
Läkemedelsreaktion UNS #T88.7X
Vårdrelaterad komplikation, ospecificerad #T88.9

 

Komplikationer efter vaccinationer (T88)

(Se även Kap. XX,Y58-59)

Infektion #T88.0
Andra vaccinationskomplikationer #T88.1
 
 

Sena besvär av skador och förgiftningar m m (T90-T98)

Av skador på huvudet #T90
Av intrakraniell skada #T90.5
Av skada på hals eller bål #T91
Av skada på arm #T92
Av skada på ben #T93
Av brännskador #T95
Av läkemedelsförgiftning #T96
Av förgiftning med andra ämnen #T97
Av icke specificerad orsak #T98

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.