• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel XVI - Perinatala tillstånd (P00-P96)

Nyfödd eller foster som påverkats av maternell sjukdom utan samband med den aktuella graviditeten (P00)

Hypertoni #P00.0
Njursjukdom eller urinvägssjukdom #P00.1
Infektionssjukdom #P00.2
Sjukdom i cirkulations- eller andningsorganen #P00.3
Malnutrition #P00.4
Skada #P00.5
Kirurgiskt ingrepp #P00.6
SLE hos modern #P00.8A
Andra specificerade tillstånd hos modern #P00.8W
(ej diabetes, #P70.1)
Icke specificerat tillstånd hos modern #P00.9

 

Nyfödd eller foster som påverkats av maternella graviditetskomplikationer (P01)

Cervixinsufficiens #P01.0
Prematur hinnbristning #P01.1
Oligohydramnion #P01.2
Polyhydramnios #P01.3
Extrauteringraviditet #P01.4
Flerbarnsgraviditet (tvillingar, trillingar) #P01.5
Felläge före värkarbetets början #P01.7
Foster vid spontan abort #P01.8
Icke specificerad graviditetskomplikation #P01.9

 

Nyfödd eller foster som påverkats av komplikationer från placenta, fosterhinnor eller navelsträng (P02)

Placenta praevia #P02.0
Andra placentafel (för tidig lösning, blödning, etc) #P02.1
Placentadysfunktion #P02.2
Placentalt transfusionssyndrom #P02.3
Navelsträngsframfall #P02.4
Navelsträngskompression (runt halsen, knut etc) #P02.5
Andra navelsträngskomplikationer (t ex kort navelsträng) #P02.6
Korioamnionit #P02.7
Andra specificerade sjukliga tillstånd i fosterhinnorna #P02.8
Icke specificerad sjuklig förändring i fosterhinnorna #P02.9

 

Foster eller nyfödd som påverkats av andra komplikationer under förlossningen (P03)

Sätesförlossning, sätesextraktion #P03.0
Felläge, onormala bjudningar, disproportion bäcken-foster #P03.1
Tångförlossning #P03.2
Vakuumextraktion #P03.3
Kejsarsnitt #P03.4
Störtförlossning #P03.5
Värksvaghet eller hypertont värkarbete #P03.6
Andra specificerade komplikationer under förlossning #P03.8
Icke specificerade komplikationer under förlossning #P03.9

 

Foster eller nyfödd som påverkats av skadliga ämnen överförda genom placenta eller bröstmjölk (P04)

Narkosmedel, analgetika, opioider, lugnande medel, etc #P04.0
Cytostatika #P04.1A
Andra läkemedel #P04.1W
Rökning, tobaksbruk #P04.2
Alkoholbruk (dock ej fetalt alkoholsyndrom, Q86.0) #P04.3
Maternellt drogmissbruk #P04.4
Abstinenssymtom efter maternellt drogmissbruk #P96.1
Kemiska ämnen i moderns kost #P04.5
Exposition för miljögifter #P04.6
Annan specificerad skadlig inverkan #P04.8
Icke specificerad skadlig inverkan #P04.9

 

Tillväxthämning och undernäring (malnutrition) hos fostret samt underburenhet (P05-P07)

(Obs! När uppgift finns om både födelsevikt och graviditetslängd skall, enligt WHO:s originalversion av ICD10, vid bedömning av tillväxthämning födelsevikten prioriteras. Med hänsyn till den noggrannhet varmed graviditetstiden som regel bestäms i Sverige kan dock denna rekommendation lämnas utan avseende.)

 

Lätt för tiden i förhållande till graviditetstiden, vikt < - 2SD #P05.0
Kort för tiden i förhållande till graviditetstiden, längd < - 2SD #P05.1
Undernäring utan uppgift om vikt eller längd i förhållande till graviditetstiden:
dysmaturitet (klinisk bedömning) #P05.2
Tillväxthämning av foster UNS #P05.9
Höggradigt underburet barn (graviditetslängd < 28 fullbordade veckor) #P07.2
Underburet barn (graviditetslängd > 28 men < 37 fullbordade veckor) #P07.3
Födelsevikt: < 999 g #P07.0
Födelsevikt 1000 - 2499 g #P07.1
Prematuritet UNS #P07.3

 

Överburenhet och hög födelsevikt (P08)

Födelsevikt > 4500 g #P08.0
Tung-för-tiden i förhållande till graviditetstiden (> + 2 SD i vikt) #P08.1
Överburet barn, grav.längd > 42 fullbordade veckor (ej för tung eller för stor för tiden) #P08.2
Postmaturitet UNS #P08.2
 

Förlossningsskador (P10-P15):

Subdural blödning, subduralhematom #P10.0
Cerebral blödning #P10.1
Intraventrikulär blödning #P10.2
Subaraknoidalblödning #P10.3
Tentoriumbristning #P10.4
Andra specificerade intrakraniella skador med blödning #P10.8
Intrakraniell skada med blödning, icke specificerad #P10.9
Hjärnödem #P11.0
Andra specificerade hjärnskador #P11.1
Hjärnskada, icke specificerad #P11.2
Facialispares #P11.3
Annan specificerad kranialnervskada #P11.4
Fraktur på kotpelaren #P11.5
Skada i CNS, ospecificerad #P11.9
Kefalhematom #P12.0
Fostersvulst #P12.1
Subgalealt hematom (efter vakuumextraktion) #P12.2
Sår i hårbotten #P12.3
Skada efter blodprovstagning från skalpven #P12.4
Andra specificerade skador på huvudet #P12.8
Skador på huvudet, ej specificerade #P12.9
Skallfraktur #P13.0
Femurfraktur #P13.2
Skador på andra rörben #P13.3
Klavikelfraktur #P13.4
Skelettskador, ospecificerade #P13.9
Brakialplexusskada, Erbs pares #P14.0
Klumpkes pares #P14.1
Frenikuspares #P14.2
Andra brakialplexusskador #P14.3
Skador på perifera nerver UNS #P14.9
Leverruptur #P15.0
Mjältruptur #P15.1
Sternokleidomastoideus-muskelskada #P15.2
Subkonjunktival blödning #P15.3
Ansiktsskada #P15.4
Skada på yttre könsorgan #P15.5
Subkutan fettnekros #P15.6
Andra specificerade förlossningsskador #P15.8
Förlossningsskada, ospecificerad #P15.9

 

Hypoxi/asfyxi (syrebrist) i samband med förlossning (P20-P22)

Intrauterin hypoxi före förlossningen #P20.0
Intrauterin hypoxi under förlossningen #P20.1
Intrauterin hypoxi, ospecificerad #P20.9
Asfyxi (distress) hos nyfödd:
lätt, kortvarig, Apgar 1-minut < 4 #P21.1A
måttlig, medellång, Apgar 5-minuter < 4 #P21.1B
svår, långvarig, Apgar 10-minuter < 4 #P21.0
ospecificerad (asfyxi UNS, med metabol acidos, BE < - 15 mmol/l) #P21.9
Respiratory distress syndrome (RDS, Hyalina membraner) #P22.0
Pulmonell adaptationsstörning (övergående takypné, patol. lungrtg) #P22.1
Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd (lätt neonatal andningsstörning) #P22.8
Respiratorisk distress hos nyfödd, icke specificerad #P22.9

Pneumoni, medfödd, hos nyfödd (P23)

Orsakad av:
Virus #P23.0
Klamydia #P23.1
Stafylokocker #P23.2
Streptokocker, grupp B #P23.3
Escherichia coli #P23.4
Pseudomonas #P23.5
Andra specificerade bakterier #P23.6
Andra, odlingsverifierade, organismer #P23.8
Pneumoni, ej odlingsverifierad #P23.9

 

Aspirationssyndrom hos nyfödd (P24)

Mekoniumaspiration #P24.0
Aspiration av fostervatten och slem #P24.1
Aspiration av blod #P24.2
Aspiration av uppkräkt maginnehåll (mjölk etc) #P24.3
Aspirationspneumoni hos nyfödd UNS #P24.9

 

Emfysem, pneumotorax, lungblödning m m i perinatalperioden (P25-P26)

Emfysem, interstitiellt #P25.0
Pneumotorax #P25.1
Pneumomediastinum #P25.2
Pneumoperikardium #P25.3
Blödning i trakea eller bronker #P26.0
Lungblödning, massiv #P26.1
Lungblödning, ej specificerad #P26.9

 

Andra luftvägssjukdomar och andningsrubbningar i perinatalperioden (P27-P28):

Pulmonell dysmaturitet #P27.0
Wilson-Mikitys syndrom #P27.0
Kronisk lungsjukdom hos underburen, oxygenberoende
vid 36 ve gestationsålder (bronkopulmonell dysplasi) #P27.1
Lungfibros, medfödd #P27.8
Luftvägssjukdom, kronisk, ej specificerad, #P27.9
Atelektas, primär #P28.0
Omogenhet hos lungorna, liten fostervattenmängd + lunghypoplasi (dry lung syndrome) #P28.0
Hypoplastiska lungor vid kort graviditetstid #P28.0
Atelektas UNS #P28.1
Cyanosattack #P28.2
Omogenhetsapné hos underburen (behandlingskrävande) #P28.2
Sömnapné, primär #P28.3
Annan apné #P28.4
Livlöshetsattack (ALTE) vid < 4 veckors ålder #P28.4
Frånvaro av andning #P28.5
Snörvlande andning #P28.8
Sjukdom i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerad #P28.9

 

Sjukdomar i cirkulationsorganen i perinatalperioden (P29)

Utesluter: Medfödda hjärtfel (se missbildningar Q20-Q28)
Hjärtsvikt #P29.0
Hjärtdysrytmi, arytmi #P29.1
Hypertoni #P29.2
Fördröjd slutning av ductus arteriosus (symtomgivande) #P29.3A
Persisterande pulmonell hypertension #P29.3B
Hjärtmuskelischemi, övergående #P29.4
Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen #P29.8
Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen #P29.9

 

Infektioner i perinatalperioden (P35-P39)

Virusinfektioner:
Rubellasyndrom, medfött #P35.0
Cytomegalvirussjukdom (CMV), medfödd #P35.1
Herpes virus-infektion, medfödd #P35.2
Virushepatit, medfödd #P35.3
Andra specificerade virussjukdomar #P35.8
Virussjukdom, medfödd, icke specificerad #P35.9
RS-virusinfektion #J21.0A (Kap. X)
Annan verifierad akut virusinfektion #B33.8 (Kap. I)
Virusinfektion, ej verifierad, kliniskt misstänkt #B34.9 (Kap. I)
Bakteriella infektioner med septikemi (sepsis):
Streptokocker, grupp B #P36.0
Streptokocker, icke specificerade #P36.1
Staphylococcus aureus #P36.2
Stafylokocker, andra eller icke specificerade #P36.3
(Staphylococcus epidermidis, koagulasnegativ stafylokock)
Escherichia coli #P36.4
Anaerober #P36.5
Andra specificerade, odlingsverifierade, bakterier #P36.8
Icke specificerad bakteriell sepsis #P36.9
Andra medfödda infektionssjukdomar:
Tuberkulos #P37.0
Toxoplasmos #P37.1
Listerios, disseminerad #P37.2
Malaria #P37.4
Candida #P37.5
Andra, medfödda, specificerade infektionssjukdomar #P37.8
Medfödd infektionssjukdom, ospecificerad #P37.9
Andra infektioner i den perinatala perioden:
Navelinfektion (med eller utan lätt blödning) #P38
Bröstkörtelinflammation hos nyfödd #P39.0
Konjunktivit #P39.1
Klamydiakonjunktivit #P39.1
Gonokockoftalmi A54.3† (kap. I) H13.1* (kap. VII)
Ophthalmia neonatorum UNS #P39.1
Urinvägsinfektion #P39.3
Hudinfektion #P39.4
Pyoderma #P39.4
(ej Pemphigus neonatorum eller Ritters sjukdom, L00)
Andra specificerade infektioner i perinatalperioden #P39.8
Infektion i perinatalperioden, ospecificerad #P39.9

 

Blödningssjukdomar hos nyfödda (P50-P54)

Fetal blödning:
Blödning från brusten navelsträng #P50.1
Blodförlust, fetal, från placenta #P50.2
Blödning, fetal, till tvilling #P50.3
Blödning, fetal, till moderns cirkulation #P50.4
Blödning, fetal, UNS #P50.9
Blödning från naveln:
Navelblödning, massiv #P51.0
Navelblödning, ej massiv #P51.8
Navelblödning, ospecificerad #P51.9
Intrakraniell, icke traumatisk blödning:
Subependymal, ej intraventrikulär (grad 1) #P52.0
Intraventrikulär (grad 2) #P52.1
Intraventrikulär och intracerebral (grad 3-4) #P52.2
Intraventrikulär, icke specificerad #P52.3
Intracerebral (oftast hos fullgångna) #P52.4
Subaraknoidal #P52.5
Blödning i lillhjärna och/eller bakre fossa #P52.6
Annan specificerad, intrakraniell, icke traumatisk blödning #P52.8
Intrakraniell, icke traumatisk blödning, ospecificerad #P52.9
Morbus haemorrhagicus neonatorum:
Vitamin K brist hos nyfödd
tidigt debuterande #P53.9A
sent debuterande #P53.9B
Övriga blödningar hos nyfödda:
Hematemes (ej p g a maternellt blod, P78.2) #P54.0
Melena (ej p g a maternellt blod, P78.2) #P54.1
Rektalblödning #P54.2
Mag-tarmkanalblödning #P54.3
Binjureblödning #P54.4
Hudblödning (ekkymoser, petekier, ytliga hematom) #P54.5
Blödning från vagina #P54.6
Pseudomenstruation #P54.6
Annan specificerad blödning hos nyfödd #P54.8
Icke specificerad blödning hos nyfödd #P54.9

 

Morbus haemolyticus neonatorum (P55-P57):

Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd (direkt antiglobulintest positivt) #P55.0
AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd #P55.1
Annan specificerad hemolytisk sjukdom #P55.8
Hemolytisk sjukdom UNS #P55.9
Hydrops fetalis, pga isoimmunisering #P56.0
Hydrops fetalis, pga icke specificerad hemolytisk sjukdom #P56.9
Kärnikterus orsakad av isoimmunisering #P57.0
Kärnikterus ej orsakad av isoimmunisering #P57.8
Kärnikterus UNS #P57.9

 

Andra ikterustillstånd hos nyfödd (P58-P59)

Hemolys orsakad av:
kontusion #P58.0
blödning #P58.1
infektion #P58.2
polycytemi #P58.3
läkemedel eller toxiner #P58.4
(överförda från modern eller givna direkt till barnet)
nedsvalt blod från modern #P58.5
annan specificerad orsak #P58.8
icke specificerad orsak #P58.9
Hyperbilirubinemi, behandlingskrävande, vid prematuritet #P59.0
Inspissated bile syndrome (intorkad galla) #P59.1
Gulsot pga specificerad hepatocellulär skada #P59.2
Gulsot pga bröstmjölksinhibitorer #P59.3
Gulsot pga andra, specificerade orsaker #P59.8
Gulsot hos fullgången, behandlingskrävande #P59.9
Fysiologisk ikterus, förlängd och behandlingskrävande #P59.9

Blodsjukdomar hos nyfödd (P60-P61)

Disseminerad intravasal koagulation (DIC) hos nyfödd #P60
Trombocytopeni, temporär, hos nyfödd (< 75 x 109 /l) #P61.0
(pga ITP hos modern, vid isoimmunisering, m m)
Polycytemi hos nyfödd (Hb > 250 g/l) #P61.1
Anemi vid prematuritet, behandlingskrävande #P61.2
Anemi pga blodförlust under fosterlivet #P61.3
Anemi pga placentalt transfusionssyndrom #P02.3
Anemi, medfödd, UNS #P61.4
Neutropeni, temporär, hos nyfödd #P61.5
Koagulationsrubbning, temporär, hos nyfödd #P61.6
Annan specificerad blodsjukdom i perinatalperioden #P61.8
Blodsjukdom i perinatalperioden, ospecificerad #P61.9

 

Endokrina och metabola rubbningar hos foster och nyfödd (P70-74)

Barn till moder med graviditetsdiabetes #P70.0
Barn till diabetisk moder #P70.1
Neonatal diabetes mellitus #P70.2
Hypoglukemi, iatrogen #P70.3
Hypoglukemi (blodglukos < 2.2 mmol/l),
transitorisk, 0-6 tim efter födelsen #P70.4A
Hypoglukemi (blodglukos < 2.2 mmol/l),
> 6 tim efter födelsen #P70.4B
Hyperglukemi hos underburen (blodglukos > 15 mmol/l) #P70.8
Annan specificerad transitorisk kolhydratrubbning #P70.8
Kolhydratomsättning, transitorisk, ospecificerad #P70.9
Hypokalcemi pga komjölkstillförsel #P71.0
Hypokalcemi, ospecificerad (< 1.0 mmol/l joniserat Ca) #P71.1
Hypomagnesi #P71.2
Tetani, utan kalcium- eller magnesiumbrist #P71.3
Neonatal tetani UNS #P71.3
Hypoparatyreoidism, transitorisk #P71.4
Andra, specificerade, transitoriska rubbningar
i Ca- och Mg-omsättning #P71.8
Transitoriska rubbningar i Ca- och Mg- omsättning UNS #P71.9
Struma, transitorisk #P72.0
Hypotyreos, medfödd #E03.0-E03.1 (Kap. IV)
Hypertyreoidism, transitorisk #P72.1
Tyreotoxikos, transitorisk #P72.1
Endokrin transitorisk sjukdom, specificerad #P72.8
Endokrin transitorisk sjukdom, ej specificerad #P72.9
Tyrosinemi, transitorisk, hos nyfödd #P74.5
Metabol rubbning, transitorisk, specificerad #P74.8
Metabol rubbing, transitorisk, ej specificerad #P74.9
Elektrolytrubbningar hos nyfödd:
Sen metabolisk acidos #P74.0
Dehydrering #P74.1
Natriumbalansrubbning #P74.2
Kaliumbalansrubbning #P74.3
Andra övergående elektrolytrubbningar #P74.4
Annan övergående metabol eller endokrin rubbning #P74.8
 
 

Gastrointestinala sjukdomar hos nyfödda (P75-P78)

Mekoniumileus (= Cystisk fibros, E84.1†) #P75*
Mekoniumpluggsyndrom #P76.0
Mekoniumperitonit (tarmperforation) #P78.0
Ileus #P76.1
Tarmobstruktion, specificerad #P76.8
Tarmobstruktion, ej specificerad #P76.9
Nekrotiserande enterokolit (NEC):
rtg-verifierad #P77.9A
misstänkt #P77.9B
UNS #P77.9X
Tarmperforation #P78.0
Peritonit UNS #P78.1
Hematemes pga nedsvalt blod från modern #P78.2
Melena pga nedsvalt blod från modern #P78.2
Diarré, icke infektiös #P78.3
Neonatal diarré UNS #P78.3
Andra specificerade gastrointestinala sjukdomar #P78.8
Gastrointestinal sjukdom, ej specificerad #P78.9

 

Temperaturregleringsrubbningar hos nyfödda (P80-P81)

Köldskadesyndrom #P80.0
Cold injury syndrome #P80.0
Hypotermi, lätt (temp < 35° C) #P80.8
Hypotermi, icke specificerad #P80.9
Hypertermi pga faktorer i den yttre miljön #P81.0
Annan specificerad temperaturregleringsrubbning #P81.8
Feber hos nyfödd UNS (temp > 38° C) #P81.9

 

Hudförändringar hos nyfödda (P83)

Pemphigus neonatorum #L00.9 (Kap. XII)
Sclerema neonatorum #P83.0
Erytema toxicum #P83.1
Hydrops fetalis, ej pga hemolytisk sjukdom #P83.2
Ödem, icke specificerat #P83.3
Bröstkörtelförstoring, icke infektiös #P83.4
Hydrocele #P83.5
Navelpolyp #P83.6
Sklerodermi, neonatal #P83.8
Urticaria neonatorum #P83.8
Andra specificerade hudförändringar #P83.8
Akne hos spädbarn #L70.4 (kap. XII)
Hudförändringar, ej specificerade #P83.9

 

Cerebrala sjukdomar och rubbningar i perinatalperioden (P91)

Kramper med EEG/aEEG verifikation (kliniska och subkliniska) #P90.9A
Kramper utan EEG/aEEG verifikation #P90.9B
Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos) #P90.9C
Kramper hos nyfödd UNS #P90
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), lätt #P91.0A
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), måttlig #P91.0B
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår #P91.0C
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS #P91.0X
Neonatal encefalopati utan föregående asfyxi #P91.8
(klinik = måttlig eller svår HIE)
Periventrikulär cysta, förvärvad (porencefali) #P91.1
Periventrikulär leukomalaci #P91.2
Cerebralt retningstillstånd #P91.3
Sänkt medvetandegrad #P91.4
Koma #P91.5
Ventrikeldilatation #G91.8A (Kap. VI)
Posthemorragisk hydrocefalus, behandlingskrävande #G91.8B (kap VI)
Andra specificerade cerebrala rubbningar #P91.8
Cerebral rubbning, ej specificerad #P91.9
 
 

Uppfödningsproblem i nyföddhetsperioden (P92):

Kräkningar #P92.0
Regurgitation #P92.1
Rumination #P92.1
Matningssvårigheter #P92.2
Undernutrition #P92.3
Övernutrition #P92.4
Amningssvårigheter #P92.5
Andra specificerade uppfödningsproblem #P92.8
Uppfödningsproblem, ospecificerat #P92.9
 

Andra sjukdomstillstånd och rubbningar hos nyfödda (P94)

Underburenhetsretinopati (ROP):
grad 1-2 #H35.1A (Kap. VII)
grad 3-5, ej behandlad #H35.1B (kap VII)
grad 3-5, behandlad #H35.1C (kap VII)
ospecificerad #H35.1X (kap VII)
Neonatal myasthenia gravis, transitorisk #P94.0
Muskelhypertoni, medfödd #P94.1
Muskelhypotoni, medfödd (floppy infant) #P94.2
Muskeltonusrubbning, specificerad #P94.8
Muskeltonusrubbning, ej specificerad #P94.9
Uremi, njursvikt #P96.0
Abstinenssymtom pga drogberoende moder #P96.1
Fetalt alkoholsyndrom #Q86.0 (Kap. XVII)
Abstinenssymtom pga terapeutiskt tillfört medel #P96.2
Neonatal craniotabes #P96.3
Komplikationer efter intrauterina ingrepp #P96.5
Läkemedelsreaktioner och intoxikationer pga till barnet
tillfört läkemedel #P93
Grey syndrome, vid kloramfenikoltillförsel #P93
Andra specificerade tillstånd i perinatalperioden #P96.8
Observation efter förlossning utan annan diagnos #P96.9
Icke specificerat tillstånd i perinatalperioden #P96.9
Medfödd svaghet UNS #P96.9
Observation av sociala skäl #Z76.2 (Kap. XXI)
Följebarn (friskt syskon, ammande moder) #Z76.3
 

Dödfött barn eller foster (P95)

Dödföddhet:
Graviditetslängd < 22 fullbordade veckor #P95.9A
Graviditetslängd 22-27 fullbordade veckor #P95.9B
Graviditetslängd > 28 fullbordade veckor #P95.9C
Dödfött barn (foster) UNS #P95.9X

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.